Enskilda dialoger

Av naturliga skäl och av respekt för trafikföretagens know-how och affärshemligheter kan det vara svårt att få trafikföretag att dela med sig av information och lösningsförslag när andra konkurrerande trafikföretag närvarar. Det kan även vara olämpligt eftersom det kan skada konkurrensen och öka risken för anbudskarteller. Samtidigt är potentiella trafikföretags syn på kommande uppdrag, t.ex. utifrån aspekter såsom kostnadsdrivande krav, möjliga lösningar på olika utmaningar eller nödvändiga drivkrafter särskilt betydelsefulla för RKM att erhålla.

Därför bör enskilda dialoger alltid prioriteras och tas höjd för i tidplanen. Det är viktigt att hålla enskilda dialogmöten i så god tid innan upphandlingen planeras att annonseras, på så vis hinner eventuell återkoppling från trafikföretag omhändertas av RKM. 

Utöver förberedelseplanering kring öppna marknadsdialoger är det extra viktigt vid enskilda dialogmöten att ha en på förutbestämd agenda med tydliga regler för kommunikationen mellan RKM och trafikföretaget samt hur trafikföretagens lämnade information ska presenteras. Ett lämpligt och effektivt alternativ kan exempelvis vara att ha en formell e-post inför och efter enskilda dialoger för att reda ut oklarheter eller följdfrågor.

  

  


Lämpliga frågor att beröra på en enskild dialog kan vara:

  • Generell målbild och strategi för att nå den
  • Konkreta förbättrings- och ändringsförslag
  • Affärsmodell- och ersättningsmodell samt drivkrafter 
  • Konkreta faktorer för en lyckad trepartssamverkan och vilka behov som finns
  • Utvärderingsmodell inklusive kvalitetskriterier
  • Kravställning inklusive funktionskrav
  • Särskilda områden givet uppdragets behov och förutsättningar, t.ex. fordon- och fordonslösningar, drivmedel, ny teknik, elektrifieringslösningar, trafikplanering och marknadsföring
  • Drivmedelslösningar
  • Risker och ändringshantering