Öppna marknadsdialoger

Vid öppna marknadsdialoger träffar RKM potentiella trafikföretag men dialogen kan också vända sig till branschorganisationer och andra relevanta aktörer. Syftet är att utifrån ett mer generellt perspektiv utbyta information och förklara kommande upphandling. Dessa marknadsdialoger kan hållas i olika former, på olika sätt och vara olika långa – RKM bestämmer helt själv vad som är mest effektivt och ändamålsenligt givet behovet. Det positiva med öppna marknadsdialoger är att det ger alla som deltar en bättre bild och känsla av behoven och möjligheterna med upphandlingen, vilket i sin tur kan leda till en bättre affär i slutändan.

Innan RKM bjuder in till en öppen marknadsdialog bör man fundera på syftet och vad man vill nå med dialogen. Syftet kan vara flera, exempelvis så kan det vara att öka förståelsen för vilken ny teknik eller nya lösningar som finns på marknaden, få ökad förståelse för hur affären ska utformas utifrån egna behov och marknadens möjliga erbjudanden eller motverka att ställa irrelevanta eller kostnadsdrivande krav.

Inför dialogen är det viktigt att säkra att rätt interna roller och funktioner förbereder frågor inför och deltar på marknadsdialogen. Det finns klara fördelar att företrädare för upphandlingsfunktionen, beslutsfattare och beställare från verksamheter deltar. Väl på marknadsdialogen bör RKM vara tydlig med behovet och det övergripande målet. Under mötet bör utrymme ges för frågor, råd eller rekommendationer till det fortsatta arbetet. Under mötet är det också viktigt att dokumentera så att förutsättningarna blir lika för alla trafikföretag, exempelvis kan det vara en god idé att samtliga presentationer från mötet görs tillgängliga i efterhand för att säkra att alla får samma information. Även frågeställningar och samlade synpunkter ska dokumenteras och med fördel även refereras i dokumentationen som ges ut.

Det är viktigt att resultatet av marknadsdialoger tas med och används in i upphandlingen. Beroende på hur första dialogen gick kan det finnas anledning att ha flera för att belysa särskilda delar.