Stadstrafikkompassen

Stadstrafikkompassen omfattar uppgifter avseende tätortstrafik i ca 70 svenska städer baserad på 43 nyckeltal. Det omfattar trafiken där ca 3,5 miljoner är bosatta och ca 390 miljoner resor per år.

Kompassen bygger på insamling och återrapportering av nyckeltalen från Svensk Kollektivtrafiks medlemmar.

Uppgifterna har lämnats av de regionala kollektivtrafikmyndigheterna/ trafikupphandlande kollektivtrafikbolagen, i några fall kompletterat med data från kommunerna. Med denna statistik kan de tätorter med de bästa nyckeltalen identifieras och redovisas och en rad topplistor tas fram.

För enkla jämförelser finns också ett index som beräknas utifrån värdet på fyra nyckeltal (kostnadstäckningsgrad, resor/invånare, skattesubvention/invånare och skattesubvention/resa). Dessa nyckeltal ger sammantaget en god bild av stads- och tätortstrafikens ekonomi och resande.

Förutsättningar skapas för egen benchmarking, dvs. lära av de bästa, mätbara resultatförbättringar och på sikt möjlighet att utveckla verksamheten så att värdena på nyckeltalen förbättras.

Mattias Andersson

Projektledare/utredare

Direkt: 08-452 71 39

Mobil: 076-526 90 75

mattias.andersson@svenskkollektivtrafik.se Maila mig