Indexrådet  säkerställer neutrala affärer

Det branschgemensamma Indexrådets syfte är att säkerställa affärsneutralitet i de fastslagna indexregleringsprinciperna. Rådet ska identifiera och analysera de fall där kostnadsförändringar beroende på skatte- och avgiftsförändringar uppstår och påverkar affärsneutraliteten. Indexrådet arbetar med alla frågor som rör index i kollektivtrafiken.

Parterna enas löpande om innehållet i indexrekommendationerna och ståndpunkter av principiell natur beslutas i de respektive styrelserna.

Det branschgemensamma indexrådet har medlemmar från Sveriges Bussföretag, Tågföretagen, Svenska Taxiförbundet och Svensk Kollektivtrafik.

Kontakt: Jonas Kjernald, ordförande, Gazmend Bunjaku, sekreterare

Medlemmar Indexrådet

Från Svensk Kollektivtrafik: Jonas Kjernald, biträdande ekonomidirektör, Västtrafik (ordförande), Peter Svahn, sektionschef på Trafikförvaltningen, Region Stockholm, Tommy Laestander, avtal-/upphandlingsansvarig hos Länstrafiken i Västerbotten, Erik Isacsson, controller på Skånetrafiken, Katarina Nilsson, Controller region Gävleborg.

Från Sveriges Bussföretag: Gazmend Bunjako, ansvarig för linjetrafikfrågor på Sveriges Bussföretag (sekreterare i rådet), Joan Persson, Senior Bid manager, Vy Buss AB, Thomas Samuelsson, anbudsanalytiker, Nobina, Anders Lundström, Byberg & Nordin, Sebastian Brunberg, anbudsanalytiker VR.

Från Tågföretagen: Anton Ernstig, Business Development Controller, MTR Nordic.

Från Svenska Taxiförbundet: Anders Malmqvist.