Ny efterfrågad vägledning för trafikförsörjningsprogram

Nu finns en uppdaterad vägledning för regionala trafikförsörjningsprogram framtagen av Partnersamverkan. Vägledningens syfte är att ge stöd till de regionala kollektivtrafikmyndigheterna.

Sveriges Kommuner och Landsting har varit projektledare för arbetet.
- Vi märker att den nya vägledningen är efterfrågad, säger Gunilla Glasare, avdelningschef på Sveriges Kommuner och Landsting. Ett trafikförsörjningsprogram kan ses som ett kontrakt mellan politikerna och medborgarna om hur kollektivtrafiken är tänkt att fungera i länet. Vi gläder oss därför över att kunna erbjuda ett verktyg i det viktiga arbetet med att ta fram eller uppdatera ett program.

Inför starten med de första trafikförsörjningsprogrammen togs en vägledning fram av Partnersamverkan. Nu när det har gått några år har den uppdateras rejält utifrån nya kunskaper och insikter.

- En stor skillnad mot den förra vägledningen är att vi har lagt ett större fokus på själva processen som det innebär att ta fram trafikförsörjningsprogram, säger Gunilla Glasare.

Den första delen i den nya vägledningen handlar därför om olika aktörers ansvar och roller och vikten av kommunikation. Samråd, förankring och dialog behövs för att skapa förutsättningar för en kollektivtrafik som motsvarar allas förväntningar. Det behövs också som ett stöd till hur samordning med andra planeringsprocesser, genomförande och uppföljning kan gå till.

I den andra delen av vägledningen beskrivs vi de olika delar som bör ingå i trafikförsörjningsprogrammet: nuläge och behovsanalys, en gemensam vision och värdegrund, långsiktiga mål för kollektivtrafiken, tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning, strategiska val, förutsättningar för kommersiell trafik samt ekonomiska konsekvenser och finansiering.

Ladda ner vägledningen

Vägledningen hänvisar även till Partnersamverkans arbete med avtal. Här finns en process och modellavtal som passar både beställare och trafikföretag, för att kunna ta tillvara samlad kompetens och få ökad affärsmässighet. 
Läs mer om avtalsprocessen.