40 politiska förslag för ökad transporteffektivitet och minskade klimatutsläpp

För att nå målet att minska klimatutsläppen från inrikes transporter med 70 procent till år 2030 krävs framsynta, kraftfulla och konsekventa politiska beslut som ökar transporteffektiviteten. Kollektivtrafiken spelar en helt avgörande roll för att göra Sverige mer transporteffektivt.

Svensk Kollektivtrafik har tagit fram en rapport med en kunskapssammanställning om ökningen av klimatutsläppen och hur kollektivtrafik och ökad transporteffektivitet kan minska utsläppen och skapa samhällsnytta. Till detta finns ett 40-punktsprogram med konkreta politiska förslag för att göra Sverige till ett transporteffektivt samhälle.

De närmaste tre åren kommer klimatutsläppen att öka med 20 miljoner ton till följd av sänkt reduktionsplikt, slopad miljöbonus på miljöbilar, sänkta bränsleskatter, höjt bilavdrag och tillbakadragen reformering av reseavdraget.

Målet kan nås på olika sätt, men i rapporten framgår att det inte finns någon realistisk väg att uppnå målet utan att arbeta på tre fronter: Ett transporteffektivt samhälle, hållbara förnybara drivmedel inklusive elektrifiering samt energieffektiva fordon och fartyg. Ökad elektrifiering räcker inte för att få ner utsläppen och användningen av förnybara drivmedel kommer att minska. Transporterna i Sverige måste även köras mer effektivt. För persontransporterna är nyckeln att öka kollektivtrafikandelen.

Varje person som kliver ur bilen och på bussen, tåget, spårvagnen och tunnelbanan minskar inte bara sina egna utan även Sveriges klimatutsläpp eftersom kollektivtrafiken till över 90 procent drivs med förnybara drivmedel och el, jämfört med en tiondel av biltrafiken.

Även när vägtrafiken är helt elektrifierad kommer kollektivtrafiken minska klimatutsläppen eftersom trafikarbetet, antalet fordon, elförbrukningen och behovet av att bygga nya vägar, gator och parkeringar minskar när fler reser tillsammans.

Förslag till regering och riksdag

 1. Inför transporteffektivitet som transportpolitiskt mål 

 2. Transporteffektivt samhälle som transportpolitisk princip

 3. Sätt ett statligt nationellt mål för kollektivtrafiken

 4. Formulera en nationell kollektivtrafikpolitik 

 5. Ersätt reseavdraget med en färdmedelsneutral skattereduktion för arbetsresor 

 6. Ta bort förmånsskatten på månadskort och årskort i kollektivtrafiken 

 7. Öka efterlevnaden av förmånsbeskattningen av gratis parkering vid arbetet 

 8. Sänk momsen på kollektivtrafik

 9. Statlig finansiering av ERTMS ombordutrustning 

 10. Omtag krävs för att öka punktligheten i tågtrafiken 

 11. Prioritera underhåll av stråk som är viktiga för pendel- och regionaltågstrafiken

 12. Förbättra planeringen och samordningen av banunderhållet 

 13. Kapacitetstilldelning på järnvägen som minskar klimatutsläppen och stärker jobben

 14. Nya banor för regional- och pendeltågstrafik 

 15. Skärp kraven på att tågföretagen ska hålla sina tåglägen

 16. Kör tågen i samma hastighet

 17. Längre plattformar och längre mötes- och förbigångsspår för att kunna köra längre tåg

 18. Reformera de samhällsekonomiska kalkylerna och trafikprognoserna 

 19. Statlig medfinansiering av depåer 

 20. Statliga finansieringen av rullande materiel 

 21. Öka anslagen till länsplanerna 

 22. Målstyrning istället för prognosstyrning   

 23. Statlig medfinansiering av steg 1- och steg 2-åtgärder 

 24. Statligt stöd för lokal och regional kollektivtrafik i bostadsområden under uppbyggnad

 25. Skattebefria biogas samt rena och höginblandade flytande biodrivmedel långsiktigt

 26. Utvidga och förenkla stadsmiljöavtalen

 27. Komplettera finansieringen av kollektivtrafiken

 28. Inför klimat- och trafikstyrande parkeringsavgifter

 29. Öka antalet utbildningsplatser på kollektivtrafikutbildningarna

 30. Öka samordningen mellan färdtjänst, skolskjuts och sjukresor.

Förslag till kommunerna

 1. Signalprioritera busstrafiken 

 2. Anlägg kollektivtrafikkörfält 

 3. Sprid ut start- och sluttiderna för förskolor, skolor och större arbetsplatser

 4. Sänk hastigheten på kommunala vägar och gator

 5. Förbättra bytespunkterna

 6. Ta bort gatuparkeringar utmed busslinjerna 

 7. Planera och samordna vägarbetena bättre 

 8. Minska antalet parkeringsplatser 

 9. Transporteffektiv samhällsplanering

10. Genomför marknadsföringskampanjer för ökat kollektivtrafikresande  

Lars Sandberg

Analytiker

Mobil: 076-798 39 98

lars.sandberg@svenskkollektivtrafik.se Maila mig

Rapport: Kollektivtrafikens bidrag till transportsektorns klimatmål

Branschens klimatmål