Fakta

Svensk Kollektivtrafik följer kollektivtrafikbranschens utveckling och deltar aktivt i debatten inom en rad olika områden.

I vänsterspalten har vi samlat fakta, länkar till rapporter och studier kring kollektivtrafiken och branschen men även hur kollektivtrafiken fungerar inom EU och vilka lagar som gäller för branschen

 

Statistik om branschen

Kollektivtrafikbarometern 
är en branschgemensam kvalitets- och attitydundersökning som drivs och utvecklas av Svensk Kollektivtrafik. Frågorna i undersökningen är uppdelade i områden som Service och kvalitet, Varumärke, Resvanor och Marknadsandel. 

Barometern för anropsstyrd trafik 
är en modell som mäter av den anropsstyrda trafiken, dvs färdtjänst, sjukresor och övrig efterfrågestyrd trafik. 

FRIDA miljö- och fordonsdatabas 
har till syfte att lagra, sammanställa, visa och följa upp information rörande fordon. Med hjälp av FRIDA kan RKM/länstrafikbolagen enkelt få svar på många olika frågor som rör den egna verksamheten, t ex miljö, avtal och tillgänglighet.

 

Andra aktörer med branschintressant statistik och fakta 

Trafikanalys 
är den myndighet som sammanställer statistik för kollektivtrafiken är De har till uppgift att utvärdera och analysera, samt redovisa effekter av föreslagna och genomförda åtgärder inom transportpolitiken. Trafikanalys är utsedd av regeringen att vara ansvarig för den officiella statistiken inom områdena transporter och kommunikationer.

Trafikverket
uppdaterar bland annat en sammanfattande rapport om trafiken på väg och järnväg för de två senaste månaderna. Statistik om trafikvolym, kvalitet och säkerhet redovisas uppdelat på väg och järnväg. 

Transportstyrelsen 
har en 
sida för statistik  inom de olika trafikslagen järnväg, luftfart, sjöfart och väg. 

Svenska Taxiförbundet
publicerar varje år en rapport som beskriver taxibranschens utveckling och belyser de viktigaste händelserna under året.

Sveriges Bussföretag
presenterar på sin hemsida fakta och statistik om bussbranschen, bland annat rapporterna Statistik om bussbranschen och Statistikrapport för turistbusstrafik.

Tågföretagen
Här finns branschfakta, så som svenska och utländska rapporter och utredningar som berör järnvägsområdet. 

Trafikverket och Trafikanalys täcker upp en stor del av statistiken för tåg och järnväg. 

SKR jämför i rapporten Öppna jämförelser kollektivtrafikens utbud och resande, miljöpåverkan, tillgänglighet för funktionshindrade, nöjdhet och ekonomi utifrån olika källor. 

Forskning

För att kollektivtrafiken ska kunna utvecklas framåt måste den vara kunskapsbaserad och därför samverkar vi med akademi och näringsliv för att lyfta fram och implementera aktuell forskning.

Några forskningscentrum och organisationer Svensk Kollektivtrafik samarbetar med är:

K2 - Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik 
K2 är ett nationellt forskningscentrum med målsättningen att göra Sverige till ett internationellt föredöme när det gäller kollektivtrafik som medel för utveckling av hållbara och attraktiva storstadsområden.

VTI - Statens väg- och transportforskningsinstitut
VTI är ett oberoende och internationellt forskningsinstitut inom transportsektorn. Med omkring 190 medarbetare är VTI den största transportforskningsmiljön i Sverige. VTI utför tillämpad forsknings- och utvecklingsverksamhet som rör samtliga transportslag.

VINNOVA
VINNOVAs verksamhet inom transportområdet syftar till att utveckla transportsystemet och dess infrastruktur så att det främjar en hållbar tillväxt och bidrar till att de transportpolitiska målen uppnås.

Centrum för Transportstudier 

Järnvägsgruppen vid KTH