Fakta

Svensk Kollektivtrafik följer kollektivtrafikbranschens utveckling och deltar aktivt i debatten inom en rad olika områden.

För dig som är intresserad av kollektivtrafiken i siffror har vi samlat information om detta under Branschfakta. Annan branschfakta så som vilka forskningscentrum och organisationer som finns i branschen, hur kollektivtrafiken inom EU fungerar och vilka lagar som gäller för branschen finns att läsa här.

 

Kollektivtrafikbarometern är en branschgemensam kvalitets- och attitydundersökning som drivs och utvecklas av Svensk Kollektivtrafik. Frågorna i undersökningen är uppdelade i områden som Service och kvalitet, Varumärke, Resvanor och Marknadsandel. 

Barometern för anropsstyrd trafik är en modell som mäter av den anropsstyrda trafiken, dvs färdtjänst, sjukresor och övrig efterfrågestyrd trafik. 

FRIDA miljö- och fordonsdatabas har till syfte att lagra, sammanställa, visa och följa upp information rörande fordon. Med hjälp av FRIDA kan RKM/länstrafikbolagen enkelt få svar på många olika frågor som rör den egna verksamheten, t ex miljö, avtal och tillgänglighet.

Stadstrafikkompassen bygger på insamling och återrapportering av nyckeltalen från Svensk Kollektivtrafiks medlemmar och omfattar uppgifter avseende tätortstrafik i ca 70 svenska städer baserad på 43 nyckeltal. Det omfattar trafiken där ca 3,5 miljoner är bosatta och ca 390 miljoner resor per år.

 

Det finns ett antal andra aktörer inom branschen som har branschintressant statistik och fakta. 

Den myndighet som sammanställer statistik för kollektivtrafiken är Trafikanalys. De har till uppgift att utvärdera och analysera, samt redovisa effekter av föreslagna och genomförda åtgärder inom transportpolitiken. Trafikanalys är utsedd av regeringen att vara ansvarig för den officiella statistiken inom områdena transporter och kommunikationer.

Trafikverket uppdaterar bland annat en sammanfattande rapport om trafiken på väg och järnväg för de två senaste månaderna. Statistik om trafikvolym, kvalitet och säkerhet redovisas uppdelat på väg och järnväg. 

På Transportstyrelsens sida för statistik hittar du statistik inom de olika trafikslagen järnväg, luftfart, sjöfart och väg. 

Svenska Taxiförbundet publicerar varje år en rapport som beskriver taxibranschens utveckling och belyser de viktigaste händelserna under året.

Sveriges Bussföretag presenterar på sin hemsida fakta och statistik om bussbranschen, bland annat rapporterna Statistik om bussbranschen 2015 och Statistikrapport för turistbusstrafik.

Trafikverket och Trafikanalys täcker upp en stor del av statistiken för tåg och järnväg. På Branschföreningen Tågoperatörernas hemsida hittar du dock andra branschfakta, så som svenska och utländska rapporter och utredningar som berör järnvägsområdet.

SKL jämför i rapporten Öppna jämförelser kollektivtrafikens utbud och resande, miljöpåverkan, tillgänglighet för funktionshindrade, nöjdhet och ekonomi utifrån olika källor. 

 

För att kollektivtrafiken ska kunna utvecklas framåt måste den vara kunskapsbaserad och därför samverkar vi med akademi och näringsliv för att lyfta fram och implementera aktuell forskning.

Några forskningscentrum och organisationer Svensk Kollektivtrafik samarbetar med är:

K2 - Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik 
K2 är ett nationellt forskningscentrum med målsättningen att göra Sverige till ett internationellt föredöme när det gäller kollektivtrafik som medel för utveckling av hållbara och attraktiva storstadsområden.

 

VTI - Statens väg- och transportforskningsinstitut
VTI är ett oberoende och internationellt forskningsinstitut inom transportsektorn. Med omkring 190 medarbetare är VTI den största transportforskningsmiljön i Sverige. VTI utför tillämpad forsknings- och utvecklingsverksamhet som rör samtliga transportslag.

Portalen för transportforskning

Centrum för transportstudier

CTS https://www.cts.kth.se/se
Sweco

WSP Analys och Strategi

Trafikverket

Järnvägsgruppen vid KTH https://www.railwaygroup.kth.se/

Trafikanalys

VINNOVA
VINNOVAs verksamhet inom transportområdet syftar till att utveckla transportsystemet och dess infrastruktur så att det främjar en hållbar tillväxt och bidrar till att de transportpolitiska målen uppnås.

Relaterade länkar