Målet: 2030 ska 4 av 10 motoriserade resor vara kollektiva

En effektiv och attraktiv kollektivtrafik är en förutsättning för ett hållbart samhälle med både fungerande städer och en levande landsbygd. Kollektivtrafiken minskar klimatutsläppen. Långt över 90 procent av kollektivtrafiken drivs i dag med el eller förnybara drivmedel. Det innebär att varje ökning av andelen resande med kollektivtrafik minskar utsläppen. Varje person som kliver ur bilen och på bussen eller tåget minskar sin klimatpåverkan. Kollektivtrafiken vidgar arbetsmarknader och underlättar för företag att rekrytera rätt kompetens.

Det ökar produktiviteten, sysselsättningen och tillväxten och bidrar till att alla ska kunna resa hållbart. Utbudet, tillgängligheten och kvalitén i kollektivtrafiken har ökat på senare år. Medvetna satsningar på exempelvis regional tågtrafik och kapacitetsstark busstrafik har stärkt kollektivtrafikens attraktivitet och bidragit till att ställa om transportsystemet. För en fortsatt omställning till hållbara transporter krävs nya expansiva och innovativa satsningar i både storstadsområdena som glesbygden. 

Efter resandeminskningarna under coronapandemin finns nu en unik möjlighet att nystarta kollektivtrafiken.När fler återigen åker till jobb, skola och fritidsaktiviteter behövs kollektivtrafiken för att underlätta vardagen. Genom att nystarta kollektivtrafiken bidrar vi både till att lösa den akuta klimatkrisen och att skapa förutsättningar för människor att leva och arbeta där de vill. Nu är det dags att ta nästa steg och välkomna våra resenärer åter. 


Projektet är ett initiativ från Svensk Kollektivtrafik, Sveriges Bussföretag och Tågföretagen. Arbetet knyter an till branschens tidigare arbete i Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik.

Tillsammans når vi längre!

Ladda ner programförklaringen

VISION
Kollektivtrafiken är en grön, inkluderande grund för hållbara samhällen efter 2030.

MÅL
2030 ska 4 av 10 motoriserade resor vara kollektiva.

VÅRT LÖFTE
För att klara Sveriges klimatmål, bygga städer och landsbygd hållbara för framtiden samt nå ökad sysselsättning och integration är kollektivtrafiken det verktyg vi behöver. Vi lovar att genomföra en rad åtgärder inom ramen för detta, åtgärder på både kort och lång sikt som förpliktigar till engagemang hos landets regionala kollektivtrafikmyndigheter och trafikföretag. Men vi behöver också stöd på nationell nivå för att nå ända fram och bjuder in vår regering till konstruktiva samtal för en framtid byggd på hållbar mobilitet.