Debattartiklar

Här samlar vi publicerade debattartiklar som vi skrivit, själva eller i samarbete med andra.

 • 2022-04-11

  Rösta ja till det nya reseavdraget!

  Samtliga partier bör rösta ja till rättvisereformen som kommer minska klimatutsläppen, öka kollektivtrafikresandet, öka jämställdheten, minska fusket och felen och stärka möjligheterna att bo, leva...

 • 2022-03-16

  Underlätta klimatsmarta persontransporter – ändra reglerna för B-körkort

  Om specialfordon för rullstol ska framföras med klimatsmart eldrift kommer fordonet totalvikt att överstiga 3,5 ton på grund av batteriernas vikt. Nu behöver den svenska regeringen ändra reglerna p...

 • 2022-01-21

  ”Avskaffa reseavdraget som gynnar bilpendling före kollektivtrafik”

  Vår uppmaning till riksdagspartierna och regeringen är tydlig: Ersätt reseavdraget med en färdmedelsneutral skattereduktion för arbetsresor. Det skriver Svensk Kollektivtrafik tillsammans med bland...

 • 2021-10-01

  Slutreplik: ”Handlar inte om permanent statligt stöd”

  Att staten står vid sitt ord och kompenserar för kollektivtrafikens biljettintäktsförluster är den enskilt viktigaste åtgärden för en återhämtad kollektivtrafik efter pandemin. Men för att öka...

 • 2021-09-23

  ”Kollektiv­trafiken klarar inte miljard­förlusterna”

  Kollektivtrafiken kommer inte klara av att hantera de ekonomiska underskotten till följd av pandemin på egen hand. Nu krävs kraftfulla och konsekventa politiska beslut på alla nivåer som ökar...

 • 2021-06-08

  Avveckla inte elbusspremien

  Elbussar ger minskade luft- och bullerföroreningar. Det borde därför finnas ett intresse hos regeringen att fortsatt stödja introduktionen av elbussar, både genom att subventionera investeringskost...

 • 2021-05-25

  Debatt: ”Ta bort förmånsbeskattningen även för periodbiljetter i kollektivtrafiken!"

  Vi välkomnar regeringens förslag om ändrad förmånsbeskattning av cyklar men mer behöver göras. Låt reglerna även omfatta kollektivtrafikbiljetter, skriver Svensk Kollektivtrafik, Skånetrafiken,...

 • 2021-02-23

  "2021 kan vara ett ödesår för de svenska biodrivmedlen"

  EU:s revidering av statsstödsreglerna kan skapa hinder för de svenska biodrivmedlen. För att förändringarna i stället ska gynna den svenska modellen krävs en gemensam svensk kraftsamling mellan...

 • 2021-02-01

  Debatt: "Regeringens väg riskerar göra utmanande situation än värre"

  Pandemin medför stort resenärstapp och underskott för kollektivtrafiken. Den statliga kompensationen för 2021 är inte tillräcklig. Mer måste till för att trafiken ska kunna upprätthållas, skriver...

 • 2021-01-29

  Debatt: Taxonomin hotar klimatsmart kollektivtrafik

  Den svenska kollektivtrafiken har till stor del fasat ut smutsiga drivmedel till förmån för förnybara. Nu hotas den utvecklingen av EU:s taxonomi. Det skriver Svensk Kollektivtrafiks vd Johan Wadma...

 • 2020-10-16

  Debatt: ”Låt oss utveckla det nationella biljettsystemet tillsammans”

  Den 16 oktober är sista dagen att lämna remissvar på utredningen om det nationella biljettsystemet. Regeringen är på rätt spår i mycket, men att lägga ansvaret för både utveckling och finansiering ...

 • 2020-10-08

  Kollektivtrafikens intäktstapp kräver statlig kompensation

  En ny prognos visar att coronakrisen kommer att ha medfört minskade biljettintäkter i kollektivtrafiken på uppemot 7,5 miljarder kronor vid årsskiftet och det kan komma att bli lika illa nästa år. ...

 • 2020-09-22

  Debatt: "Nu måste det bli slut på det omfattande tjuvåkandet"

  Tjuvåkningen i kollektivtrafiken har mångdubblats under coronapandemin och alltfler utnyttjar pandemin för egen vinning. I förlängningen blir man som tjuvåkare medskyldig till att förare kan komma...

 • 2020-09-02

  "Höj inte momsen, låt istället kollektivtrafiken slippa den"

  Mitt under coronakrisen har Finanspolitiska rådet och Omstartskommissionen föreslagit att dagens tre momssatser ska ersättas med en momsnivå. För kollektivtrafiken innebär förslaget att momsen skul...

 • 2020-08-31

  "Kom till sans om nya signalsystemet för järnvägen

  ERTMS-projektet kräver eftertanke från politiskt håll. Men det är bråttom att fatta kloka beslut. Ett scenario skulle kunna vara att Sverige moderniserar existerande signalanläggning och sedan tar...

 • 2020-08-03

  "Reseavdragen skapar fusk och ökade utsläpp"

  Istället för att bidra till en levande landsbygd går reseavdraget framförallt till högavlönade män i storstadsregionerna som reser med bil, trots att bra kollektivtrafik finns, skrev företrädare fö...

 • 2020-06-12

  ”Hejda miljardrullning för nya signalsystemet”

  Det europeiska signalsystemsprojektet ERTMS har försenats åtskilliga gånger och utvecklingen blivit mångdubbelt dyrare än utlovat. Sverige och EU måste nu dra i nödbromsen, skriver ordförande och...

 • 2020-06-12

  ”Minska inte reduktionsplikten – biodrivmedel är huvudspåret i omställningen”

  Biobaserade drivmedel har en nyckelroll för den svenska omställningen av transporter. I år ska regeringen sätta nya mål för reduktionsplikten – sänk inte kraven, uppmanar ett stort antal aktörer in...

 • 2020-04-29

  "Kompensera för kollektivtrafikens kostnader"

  Sverige har lyckats upprätthålla sin kollektivtrafik under coronakrisen. Nu behövs en garanti om att alla merkostnader kopplat till kollektivtrafikens samhällsinsats i coronakrisen kompenseras av...

 • 2019-12-04

  Debatt: Kollektivtrafikens förseningar kostar 8,5 miljarder per år

  För första gången har samhällets kostnader för förseningarna i kollektivtrafiken räknats fram, och de landar på över 8,5 miljarder kronor varje år. Nu behövs en rad åtgärder från regeringen,...

 • 2019-11-25

  Minska fusket och reformera reseavdraget

  Dagens reseavdrag har blivit ett avdrag för högavlönade män i storstadsregionernas utkanter som reser med bil, istället för att bidra till en levande landsbygd. Det menar Svensk Kollektivtrafik i e...

 • 2019-11-21

  Höjd skatt på biodrivmedel ett bakslag för klimatet

  I dagarna presenterar EU-kommissionen ett förslag som innebär att skatteundantaget för rena och höginblandade biodrivmedel försvinner den 1 januari 2021. Nu krävs insatser på högsta politiska nivå...

 • 2019-09-27

  ”Markera i Bryssel för svenska biodrivmedel”

  Om EU drar tillbaka möjligheten för skattebefrielse för rena biodrivmedel hotas de svenska satsningarna, skriver Svensk Kollektivtrafik tillsammans med flera debattörer i Svenska Dagbladet den 27...

 • 2019-05-31

  Så här vill vi förbättra reseavdraget

  Dagens reseavdrag favoriserar arbetspendling med bil framför kollektivtrafik och riktar sig mer till högavlönade män i storstadsregionernas utkanter som reser med bil istället för att underlätta fö...

 • 2019-02-12

  Kollektivtrafiken ökar tillväxten och sysselsättningen i Dalarna

  Genom att satsa på kollektivtrafiken går det att öka tillväxten och sysselsättningen och samtidigt minska utsläppen av växthusgaser, skriver Svensk Kollektivtrafik i Dalarnas Tidningar, 2 februari...

 • 2019-02-08

  Varje upphandling kräver medvetna val

  Svensk Kollektivtrafik och våra medlemmars gemensamma mål är en attraktiv, säker, hållbar och effektiv kollektivtrafik. Extrakraven i upphandlingarna är medvetna val för att stimulera till ett ökat...

 • 2018-11-27

  Spårbristen en broms

  Genom att satsa på regionaltågstrafik går det att öka ­tillväxten och samtidigt minska utsläppen av växthusgaser, skriver Svensk Kollektivtrafiks ordförande Ulf Nilsson samt 1e och 2e vice ordföran...

 • 2018-06-27

  Onyanserad kritik från Bussföretagen

  Kollektivtrafiken upphandlas på ett väl genomtänkt sätt. De extrakrav som ställs är medvetna val som förväntas gynna kunderna, stimulera till ett ökat resande eller förbättra säkerheten. Vi...

 • 2018-02-02

  Hastverk av regeringen

  Svensk Kollektivtrafik har tillsammans med Sveriges Bussföretag begärt ett tillfälligt undantag från förbudet för bussförare att hålla mikrofonen till kommunikationsradio i handen under färd.

 • 2017-03-30

  Utveckla de regionala järnvägarna

  Samtidigt som regeringen vill att tågresandet ska öka, och att Sverige ska bli ett av de första fossilfria välfärdsländerna, hotar Trafikverket med att lägga ned de regionala järnvägarna. 16 banor...

 • 2017-03-22

  Lyft kollektivtrafik med smart teknik

  Ny teknik gör det möjligt att åka kollektivt på nya sätt, både på landsbygden och i staden. Men den nya tekniken kommer inte att lösa allt, skriver Helena Leufstadius och Lars Sandberg i tidningen...

 • 2017-02-02

  Gör reseavdraget avståndsberoende

  Regeringen bör snarast tillsätta en utredning som ser över reseavdraget och gör det avståndsberoende. Det skriver Svensk Kollektivtrafik tillsammans med flera organisationer i Svenska Dagbladet den...

 • 2016-11-29

  Skjut upp utbyggnaden av ERTMS

  Skjut på utbyggnaden tills ERTMS är driftsäkert, sänker kostnaderna och ökar kapaciteten. Först då kan ERTMS stärka tågtrafikens konkurrenskraft och bidra till regeringens mål om att Sverige ska bl...

 • 2016-05-30

  Debatt: Omställning till fossilfritt kräver stabila regler

  De senaste årens gröna omställning av busstrafiken riskerar att stanna av om kollektivtrafiken inte får ett genomtänkt, hållbart och långsiktigt regelverk om beskattning av biobränslen som gynnar e...

 • 2016-05-02

  Mer gods på sjön avlastar tåg och vägar

  I stället för att transportera stora mängder gods på tåg eller lastbil från norra till södra Sverige är det betydligt mer effektivt att så snabbt som möjligt få ut godset på sjön. Det skulle frigör...

 • 2016-02-03

  Debatt: Ökat resande svetsar samman nya regioner

  Utbyggd regional kollektivtrafik är helt avgörande för att den kommande regionreformen ska bli en framgång. Vill regeringen förbättra sysselsättningen, bostadsförsörjningen och den ekonomiska...

 • 2016-01-12

  Debatt: Förslagen löser inte järnvägens problem

  Utredningen om järnvägens organisation skapar inte bättre förutsättningar för att öka kollektivtrafikresandet - snarare sämre. Det skriver Svensk Kollektivtrafik i en debattartikel i Dagens Samhälle.

 • 2015-12-08

  Debatt: Regeltolkning försvårar flyktingfrågan

  Dagens rigida tolkning av regelverket kring kör- och vilotid för yrkeschaufförer ställer orimliga krav på både förare och bolag i bussbranschen. Reglerna försvårar för företagen att hjälpa i den...

 • 2015-11-30

  Replik: Samarbete istället för konflikt

  Låt oss arbeta tillsammans för att regeringen ska återkomma med förslag som inte skapar missnöjda resenärer och sämre arbetsmiljö och för att Trafikverket ska förbättra underhållet.

 • 2015-11-20

  Debatt SvD: Orimliga krav på resenärer i ny lag

  Missnöjda och förvirrade resenärer och sämre arbetsmiljö för dem som jobbar ombord på tågen. Det blir resultatet när regeringen ändrar resenärsrättigheterna nästa år. Det skriver Svensk...

 • 2015-03-23

  Debatt Dagens Samhälle: Straffbeskatta inte klimatvänlig kollektivtrafik

  Låt inte skatterna missgynna kollektivtrafik som använder fossilfria drivmedel. En ökad användning av alternativa bränslen ger stor klimatnytta och en kollektivtrafik som sparar pengar och energi,...