Remissvar och skrivelser

Här finns våra aktuella remissvar samlade. Remissvar från tidigare år hittar du i vårt remissarkiv till vänster.

 • 2024-04-16

  Positivt med synliggjorda bestämmelser

  Svensk Kollektivtrafik har inget att invända mot Finansdepartementets pm ”Anpassningar av upphandlingslagstiftningen med anledning av EU:s IPI-förordning”.

 • 2024-04-16

  Mångdubbla anslaget för järnvägens underhållsskuld

  Kapaciteten måste på spåren måste öka och punktligheten förbättras för att regional- och pendeltågstrafiken ska kunna fortsätta att underlätta för arbetspendling och stärka jobb och tillväxt. Det...

 • 2024-04-04

  Snårigt förslag om regelverk för resor med fler färdmedel

  Svensk Kollektivtrafik stödjer grundtanken med ett färdmedelsöverbryggande regelverk för passagerarrättigheter som EU föreslår. Men det nya förslaget gör det dessvärre mer otydligt och svårförståel...

 • 2024-03-20

  21 år blir 20 - men det räcker inte

  Att sänka åldern för att bli taxiförare till 20 år är positivt, men det räcker inte. Förslaget kan ge marginella effekter på förarbristen, men det hade varit bättre med taxiförarbehörighet direkt...

 • 2024-02-01

  Regeringen glömmer transporterna vid eleffektivisering

  Ett välfungerande elsystem är helt avgörande för kollektivtrafiken framöver eftersom den till största del kommer att vara elektrifierad. Därför är det positivt att regeringen lägger förslag om...

 • 2023-12-13

  Ökade möjligheter till automatiserad kollektivtrafik

  Svensk Kollektivtrafik håller med regeringen i remissvaret: en ny svensk förordning om helautomatiserade fordon bör beslutas, för att uppfylla EUs genomförandeförordning. I förslaget framgår bland...

 • 2023-12-08

  Remiss: Fler yrkesutbildningar behövs i framtiden

  Yrkeshögskolan måste kunna erbjuda utbildningar över hela landet framöver. Exempelvis behövs utbildningar inom järnvägsbranschen (ban-, el- och signaltekniker) på fler orter samt fler övningsanlägg...

 • 2023-12-05

  Ros och ris för tvistlösningar

  Det är positivt att konsumenter i rollen som passagerare har möjligheter att få tvister prövade med grupptalan. Det är däremot mindre bra att delar av Justitiedepartementets förslag ger möjlighet...

 • 2023-11-24

  Prioritera kollektivtrafikfrågor i energiforskningen

  Det behövs innovations- och forskningsinsatser både kring kollektivtrafikens bidrag till minskade klimatutsläpp och kring robustheten i ett elektrifierat transportsystem. Det skriver Svensk...

 • 2023-11-13

  Mer forskning om kollektivtrafik, tack!

  Klimatfrågor, arbetsmarknad, utbildning och externa hot – kollektivtrafiken har en viktig roll i utvecklingen av alla dessa områden och för att kunna bidra ännu mer behövs både forskning och...

 • 2023-10-20

  "Våra medlemmar ska inte agera gränsvakter"

  Det är inte rimligt att transportörer ska utföra polisiära uppgifter och att berörda regionala kollektivtrafikmyndigheter dessutom ska stå för kostnaderna för detta och till detta riskera höga...

 • 2023-10-18

  Bra med gemensam redovisning för EU-utsläpp – men glöm inte synkroniseringen

  Det är positivt med gemensam metod och redovisning för transporttjänsters utsläpp av växthusgaser, skriver Svensk Kollektivtrafik i sitt remissvar gällande kommissionens förslag till Europaparlamen...

 • 2023-10-04

  Tillåt längre bussar

  Det är positivt med ökade tillåtna maxvikter för att möjliggöra för ny teknik utan att behöva tumma på övriga funktioner som behövs för en attraktiv busstrafik, men det krävs ett större grepp vad...

 • 2023-09-30

  Lyft RKMs ansvar att utveckla den regionala tågtrafiken

  Nuvarande process för kapacitetsfördelning på järnväg är alltför kortsiktig och ineffektiv. Därför behövs ändringar i regelverken som möjliggör stärkt planeringssamverkan mellan RKM, tågoperatörer...

 • 2023-09-27

  Regeringens förslag ökar utsläpp med 6 miljoner ton

  Svensk Kollektivtrafik ställer sig negativ till Finansdepartementets förslag om sänkt skatt på bensin och diesel. Bilresor drivna med fossila drivmedel ska inte gynnas då samhället och transportsek...

 • 2023-08-31

  Kraftigt ökade kostnader för RKM i Transportstyrelsens förslag

  Transportstyrelsens förslag på årliga avgiftsändringar kan innebära stora kostnadsökningar för RKM. Höjningarna har även generellt i många fall stor ekonomisk påverkan på branschen. Det skriver...

 • 2023-08-25

  Svensk Kollektivtrafik negativ till sänkningen av reduktionsplikten

  Regeringens och Sverigedemokraternas förslag om sänkt reduktionsplikten för bensin och diesel till sex procent för 2024–2026 och att slopade reduktionsnivåerna för 2027-2030 kommer att minska...

 • 2023-07-07

  Skrivelse: Vänta med att ta bort elbusspremien för stadsbussar

  Svensk Kollektivtrafik är mycket kritiska till regeringens beslut att ta bort elbusspremien för stadsbussar (klass I-bussar) och att begränsa premien till förortstrafik inom län, länsgränsöverskrid...

 • 2023-06-27

  Premiera inte fossila drivmedel

  Samhället i stort och transportsektorn i synnerhet behöver ställa om till både hållbara och transporteffektiva färdsätt och drivmedel.

 • 2023-06-09

  Bra med skärpta koldioxidnormer

  Europeiska kommissionen föreslår nya skärpta EU-mål för koldioxidutsläpp från nytillverkade tunga vägfordon, bland annat bussar. Svensk Kollektivtrafik ser positivt på skärpta normer i sitt...

 • 2023-06-07

  Promemorian EU:s nya förordning om upphandlingsannonser

  Promemorian handlar om EU-kommissionens fastställande av standardformulär för offentliggörande av meddelanden om offentlig upphandling.

 • 2023-06-02

  Sänk körkortsåldern för yrkesförare

  Likställ reglerna för körkortsbehörigheterna för taxiförare, bussförare och lastbilsförare, bland annat vad gäller ålderskrav, ta bort 50-kilometers-begränsningen för unga bussförare och låt alla s...

 • 2023-05-26

  Ta bort stationsavgiften för tågtrafik på Arlanda

  Stationsavgiften på Arlanda ska tas bort eller finansieras av staten. Den strider mot villkoret god tillgänglighet som innebär att ”Flygplatsen ska verka för att göra det möjligt för medborgare och...

 • 2023-03-16

  20 miljoner i elstöd räcker inte som maxbelopp

  Svensk Kollektivtrafik avvisar Klimat- och näringslivsdepartementets förslag att 20 miljoner ska vara maxbelopp för elstödet till företag.