2020-08-03

Branschvägledning om åtgärder för att förebygga trängsel i obokningsbar kollektivtrafik

Branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) arbetar med att ta fram en vägledning till stöd för regionala kollektivtrafikmyndigheter och andra berörda aktörer för hanteringen av höstens utmaningar i kollektivtrafiken. Målsättningen är att den ska presenteras under nästa vecka.

De regionala kollektivtrafikmyndigheterna och kollektivtrafik­företagen har ingen möjlighet att råda över hur många som söker sig till kollektivtrafiken. Det kommer därför att krävas omfattande och fortlöpande informationsinsatser och stöd från övriga samhället, bl.a. Folk­hälsomyndigheten, MSB, kommuner, skolor och arbetsgivare, för att hålla resandet på en tillräckligt låg nivå.

Svensk Kollektivtrafik, branschföreningen för landets regionala kollektivtrafikmyndigheter och länstrafikbolag och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) arbetar därför med att ta fram en vägledning i syfte att hjälpa de regionala kollektivtrafikmyndigheterna i deras interna planeringsarbete med att förebygga och hantera trängsel och att, när så är möjligt, nå en någorlunda enhetlig hantering över hela landet.

  • Vägledningen kommer att avgränsas till den obokningsbara kollektivtrafiken som de regionala kollektivtrafikmyndigheterna ansvarar för
  • Vägledningen fokuserar på vad kollektivtrafikmyndigheterna och deras trafikoperatörer kan göra för att förebygga och hantera trängsel.

Hur trängselsituationen utvecklas kommer i hög grad att påverkas av  Folkhälsomyndighetens rekommendationer om hemarbete och att undvika att resa med kollektivtrafik efterlevs samt hur en ökad flexibilitet av gymnasieelevernas resor kan lösas.

Målsättningen är att vägledningen ska förankras med alla berörda parter i slutet av denna vecka för att därefter presenteras under nästa vecka.

Helena Leufstadius, vd Svensk Kollektivtrafik, tel 072-718 08 65

Peter Haglund, sektionschef SKR