2020-12-21

Covid-19-lagen trubbigt verktyg i kollektivtrafiken

Svensk Kollektivtrafik ställer sig positiv till att det införs en tillfällig covid-19-lag för att förhindra spridningen av sjukdomen. Men i remissvaret till regeringen framhålls att lagen på kollektivtrafikområdet är ett trubbigt verktyg för att försöka minska trängseln.

Lagen riskerar att leda till negativa effekter för samhällsviktiga verksamheter och utsatta grupper. Dessutom saknas det en analys av hur förslagen ska kunna genomföras praktiskt. Lagen behöver därför förtydligas på en lång rad områden. Om syftet är att minska antalet personer som rör sig och befinner sig i kollektivtrafiken bör i första hand åtgärder som minskar antalet personer som reser samtidigt genomföras, t.ex. hårdare krav på distansarbete, distansundervisning eller differentierade närvarotider i skolorna och minskat utbud av fritids- och nöjesaktiviteter. I remissvaret pekar vi även på att finansieringsprincipen måste gälla så att staten tar samtliga kostnader på kollektivtrafikområdet som uppkommer till följd av lagen.

Ta del av remissvaret