2020-07-01

ERTMS - nu med ännu högre risker

Järnvägens nya signalsystem ERTMS riskerar att bli ännu dyrare än tidigare beräknat. På uppdrag av Trafikverket har Ramboll identifierat risker med en totalvärdering på 16 miljarder. Två tredjedelar av riskerna och kostnaderna landar på persontågstrafiken och dess resenärer.

Bland de identifierade riskerna som tas upp i rapporten som publicerats finns:

• Kostnader för grundinvesteringen i ombordutrustning som totalt värderas till cirka 7 miljarder kronor. Det är en kraftfull uppvärdering jämfört med Trafikverkets rapport från november då värdet uppskattades till 3-5 miljarder. Det inkluderar kostnaden för installation, produktionsbortfall när fordon tas ur tjänst vid installationer, och risken för att vissa godsoperatörer lägger ned verksamheten på grund av att de inte lyckas finansiera investeringarna.
• Kostnader för framtida uppdateringar av ombordutrustningen som värderas till nästan 3 miljarder kronor.
• Trafikpåverkan av planerat banarbete för att införa systemet som värderas till cirka 3 miljarder kronor. De trafikpåverkande åtgärderna orsakas till stor del av reinvesteringar i signalanläggningen, vilka enligt plan kommer utföras samlat tillsammans med ERTMS-införandet.

På grund av ökade kostnader riskerar införandet av ERTMS att leda till höjda biljettpriser samt minskad trafikvolym både på gods- och persontågssidan, vilket kommer att innebära en överflyttning till vägtransporter, helt i strid med de nationella miljö- och transportmålen.
- Det är positivt att Trafikverket har förståelse för att riskerna måste minimeras men det kvarstår fortfarande stora orosmoln. Det handlar fortsatt om hur finansieringen av ombordutrustning ska lösas och de merkostnader som planerade uppgraderingar och oplanerade störningar kommer att medföra. Staten måste gå in och ta sitt ansvar för att säkerställa att branschen inte åläggs dessa helt orimliga kostnader, säger Mattias Andersson, ansvarig för järnvägsfrågor på Svensk Kollektivtrafik.

Ta del av rapporten hos Trafikverket

KontaktMattias Andersson, tel 076-526 90 75