2020-10-08

Så här ändrades svenskarnas resvanor med kollektivtrafik under sommaren

Resorna med kollektivtrafiken under sommaren 2020 minskade kraftigt jämfört med tidigare år på grund av pandemin. Men jämfört med vårens siffror ökade andelen resor för att besöka släkt och vänner och även relaterat till nöje, motion och fritidsaktiviteter. Det visar en ny rapport från Svensk Kollektivtrafik.

Rapporten baseras på resultatet av Kollektivtrafikbarometern, en branschgemensam kvalitets- och resvaneundersökning som drivs och utvecklas av Svensk Kollektivtrafik. I slutet av mars kompletterades undersökningen med frågor kring medborgares och resenärers inställning och resebeteende till kollektivtrafiken kopplat till coronapandemin.


- I vår undersökning syns tydligt att det generella resandet inte har återhämtat sig och marknadsandelen för kollektivtrafiken har fortsatt varit låg under sommaren. Kollektivtrafikandelen minskade kraftigt i slutet av mars och var som lägst i april, men sen började den öka, men långsamt, säger Mattias Andersson, ansvarig för Kollektivtrafikbarometern på Svensk Kollektivtrafik.

Sammanfattning av resultaten
• Sommarens resande med alla färdmedel var lägre än fjolårets, i alla ålderskategorier och alla månader. Däremot ökade andelen svenskar som gjorde resor, framför allt i juli och augusti, jämfört med tidigare under pandemin.

• Fyra av tio av de kollektivtrafikresor som ersatts med annat färdsätt sker med hållbara alternativ, som t ex cykel och gång. Det innebär dock att sex av tio resor som ersatts har gått till privatbilism, med negativa konsekvenser för miljö och trängsel. 

• Under sommaren ökade andelen resor som handlade om att besöka släkt och vänner och även andelen relaterat till nöje, motion och fritidsaktiviteter. Dock ökade inte resandet så mycket att man ”tog igen” vad man inte rest under pandemins första månader. I kollektivtrafiken var det mer besöksresorna än nöje/motionsresorna som kom tillbaka.

• Distansarbetet, hemleveranser och digitala möten kulminerade i maj som ersättningsform till resande och minskade sedan. I slutet av sommaren var det färre än 30% som ersatte resorna med digitala lösningar.

• Under pandemins inledning minskade skolresorna men även tjänsteresor och att besöka släkt och vänner. Resenärerna fortsatte däremot med inköpsresor och resor till fritidsaktiviteter.

• Marknadsandelen för kollektivtrafik var som lägst i juli månad med 14% (för helåret 2019 var marknadsandelen 32%)

• Nöjdheten med kollektivtrafiken ökade under pandemins första månad men under sommarmånaderna minskade nöjdheten till lägre värden än motsvarande tid året innan.

• Oron att smittas av Corona i kollektivtrafiken är större än exempelvis oron att smittas på hållplatser/terminaler. Oron är större hos de som inte reser i kollektivtrafiken än de som reser, något som troligen kan förklaras av mediabilden om mycket trängsel, trots att forskningen inte kunnat bevisa att kollektivtrafiken särskilt bidrar till smittspridning.

• De som är äldre (65+) är de som i större utsträckning avstått från att resa överhuvudtaget, och det var samma grupp där oron för att smittas i kollektivtrafiken länge var som störst, nu är oron större i gruppen 55-64 år.


- Resandebeteendet hos svenskarna har förändrats, men vi får se hur det fortsätter utvecklas under hösten. De regionala kollektivtrafikmyndigheterna har kört full trafik trots en halvering av antal resenärer för att minska trängseln ombord. Samtidigt har de gått ut med budskapet att inte åka med kollektivtrafiken om du inte måste och betonat resenärens eget ansvar för att minska smittspridningen. Det här är budskap vi aldrig tidigare gått ut med, så vi ser fram emot den dag vi aktivt kan satsa på att återfå våra resenärer, säger Mattias Andersson.

 Ta del av rapporten

Kontakt
Mattias Andersson, Svensk Kollektivtrafik, tel 076-526 90 75


Fakta om Kollektivtrafikbarometern
Kollektivtrafikbarometern är en branschgemensam kvalitets- och resvaneundersökning som drivs och utvecklas av Svensk Kollektivtrafik. Mätningarna har gjorts sedan 2001. Kollektivtrafikbarometern genomförs löpande i hela landet utom i Region Södermanland. Undersökningen används av länstrafikbolag och kollektivtrafikmyndigheter som ett verktyg att följa ett mätbart och objektivt resultat för kundupplevd kvalitet på sin trafik, både lokalt och regionalt. För perioden juni-augusti 2020 som är fokus i detta PM besvarades frågorna av drygt 32 000 slumpmässigt utvalda respondenter. Dessa tilläggsfrågor har ställts till de som svarat att de brukar resa i kollektivtrafiken frekvent till mer sällan, men inte till de som aldrig reser kollektivt.