2020-10-27

Skrivelse: Underlätta för branschen under coronakrisen

För att hjälpa järnvägssektorn under coronakrisen har EU antagit nödåtgärder för en hållbar järnvägsmarknad, bland annat genom att reducera eller helt slopa banavgifterna. Därför föreslår Svensk Kollektivtrafik i en skrivelse att även regeringen i Sverige ska reducera samtliga banavgifter för resten av året, helt ta bort trängselavgiften i banavgiften (passageavgift storstad) samt kreditera samtliga banavgifter hittills under 2020.

I skrivelsen uppmanas regeringen och riksdagen dessutom att kompensera de regionala kollektivtrafikmyndigheterna fullt ut för intäktsbortfallet under coronakrisen, lyfta av kollektivtrafiken statliga kostnader och vidta åtgärder för att öka kollektivtrafikresandet. Annars riskerar intäktsförlusterna och den nedåtgående spiralen att leda till att det låga kollektivtrafikresandet permanentas under många år, vilket leder till ökade klimatutsläpp, färre arbetstillfällen och sämre regional tillväxt.
Avslutningsvis tar skrivelsen också upp att branschen bör ges möjlighet att delta i utformandet av en pandemilag samt att statens coronastöd för 2021 inte får stå i vägen för nödvändiga förändringar i utbud och linjer.

Ta del av skrivelsen till regeringen

Kontaktperson: Lars Sandberg