2020-07-02

Undersökning: Fortsatt förtroende för kollektivtrafiken trots pandemin

Resenärernas förtroende för kollektivtrafiken och branschen har inte försämrats nämnvärt under vårens pandemi, till exempel gällande nöjdheten med bolaget och med den senaste resan. Trots pandemin och oron att smittas har upplevelsen av trygghet i kollektivtrafiken bara minskat med 3 procentenheter.

Kollektivtrafikbarometern är en branschgemensam kvalitets- och resvaneundersökning som drivs och utvecklas av Svensk Kollektivtrafik och i slutet av mars kompletterades undersökningen med frågor kring medborgares och resenärers inställning och resebeteende till kollektivtrafiken kopplat till coronapandemin.
- Resultatet visar att resenärerna uppfattar att branschen har tagit situationen på allvar och gjort vad de kan efter förutsättningarna. Vi ser det som ett tecken på att resenärerna kommer att återkomma till kollektivtrafiken när pandemin är över, säger Mattias Andersson, ansvarig för Kollektivtrafikbarometern på Svensk Kollektivtrafik.

Undersökningen visar också att olika resenärsgrupper har valt olika strategier för att förändra sitt resande under pandemin.
• Under april och maj minskade framför allt kollektivtrafikresenärerna sitt resande (jämfört med året innan). De har minskat sina ärenden och stannat hemma i högre grad än de som har bil.
• Storstadsbor, yngre personer och bilpoolsanvändare är de grupper som främst växlat över till digitala möten och distansarbete.
• Låginkomsttagare och äldre är de som i större utsträckning avstått från att resa överhuvudtaget, och det är samma grupper där oron för att smittas i kollektivtrafiken är som störst.

Resultatet visar att det på kort tid skett stora förändringar i människors resandevanor vilket också medfört stora resandetapp i kollektivtrafiken. Under framför allt april månad tappade kollektivtrafiken en stor del av sin marknadsandel men undersökningen visar att redan under maj började resenärerna sakta att återvända. Men de betydande resandeminskningarna för kollektivtrafiken i kombination med myndigheternas krav att inte dra ner på utbudet för att säkerställa fysisk distans har inneburit både ökade kostnader och minskade intäkter för de regionala kollektivtrafikmyndigheterna.

- Allt tyder på att resenärerna kommer att återvända när restriktionerna i kollektivtrafiken tas bort, men om inte underskottet kan täckas kommer man på många ställen i landet tvingas att kraftigt dra ner på utbudet under hösten och nästa år, kanske främst i glesbygden. Det stöd som hittills beviljats täcker bara kostnaderna fram till juni och vi har en tung höst framför oss. Om inte stödet förlängs kommer resenärerna att tvingas resa med egen bil fast de hellre skulle vilja resa kollektivt. Minskat resande i kollektivtrafiken gör också att det blir ännu svårare att uppnå de fastställda nationella mål kring klimat och miljö, tillgänglighet, folkhälsa, trafiksäkerhet som regering och riksdag har fastställt, säger Mattias Andersson.

Ta del av rapporten

Kontakt:
Mattias Andersson, Svensk Kollektivtrafik, tel 076-526 90 75


Fakta om Kollektivtrafikbarometern

Kollektivtrafikbarometern är en branschgemensam kvalitets- och resvaneundersökning som drivs och utvecklas av Svensk Kollektivtrafik. Mätningarna har gjorts sedan 2001. Kollektivtrafikbarometern genomförs löpande i hela landet utom i Region Södermanland. Undersökningen används av länstrafikbolag och kollektivtrafikmyndigheter som ett verktyg att följa ett mätbart och objektivt resultat för kundupplevd kvalitet på sin trafik, både lokalt och regionalt. För perioden mars-maj 2020 som är fokus i detta PM besvarades frågorna av 11 782 slumpmässigt utvalda respondenter. Dessa tilläggsfrågor har ställts till de som svarat att de brukar resa i kollektivtrafiken frekvent till mer sällan, men inte till de som aldrig reser kollektivt.