2020-12-21

Var finns Trafikverkets genomarbetade planer för de nya stambanorna?

Svensk Kollektivtrafik riktade tidigare under hösten kritik mot Trafikverket i svaret på remissen om Järnvägsnätsbeskrivningen (JNB), där de presenterat alternativa lösningar för nya stambanor för att hålla sig till kostnadsnivån 205 miljarder kronor.

 Som en reaktion på inkomna remissynpunkter har Trafikverket presenterat ytterligare ett förslag där vi återigen har lämnat ett yttrande. Sammanfattningsvis är förslaget på samma nivå som de övriga. Det saknar djupare analyser kring de negativa effekterna på samhällsnytta, resande, trafiklösningar och bristande avlastning av kapacitet på befintliga banor, vilket även de tidigare tre alternativa förslagen saknat och fått massiv kritik för. Frågan är om Trafikverket helt enkel inte vill bidra till att nya stambanor kommer till stånd och därför väljer att presentera en rad mer eller mindre omöjliga alternativ. Men var finns i så fall de genomarbetade planerna på de stora behov av kapacitetsförstärkning som krävs på dagens stambanor? 

Ta del av remissvaret

Tidigare remiss: Allvarligt att slöseri av kapacitet tillåts - tågtrafiken tilldelas men körs aldrig