2020-02-18

ANBARO Årsrapport: Utökad undersökning bekräftar högt förtroende för färdtjänst- och sjukresor

9 av 10 är nöjda med sin senaste färdtjänstresa eller sjukresa. Det visar Svensk Kollektivtrafiks årsrapport från ANBARO, en undersökning som baseras på svar från närmare 60 000 personer i hela landet. I år är rapporten dessutom kompletterad med HANBARO, som undersöker vad resenärer tycker om handläggningen. Där visar resultatet att 9 av 10 är nöjda med bemötandet vid den senaste kontakten.

– Vi har utökat med nya produkter, uppdaterade frågor och fler respondenter för att skapa högre säkerhet i analyserna. Förändringarna har gjorts varsamt för att inte påverka utfallet och vi har nu ett ännu bättre verktyg för våra medlemmar, med större möjlighet att kunna jämföra läget i hela landet. Det är glädjande att se att förtroendet är väldigt högt när det gäller resenärernas upplevelse av sjukresor och färdtjänst i Sverige, säger Mattias Andersson, Svensk Kollektivtrafik.

Resultatet från årets undersökning i ANBARO visar bland annat att:

 • 90 % av färdtjänst- och sjukreseresenärerna är nöjda med beställning och resa sammantaget
 • 92 % är nöjda med förarens bemötande
 • 95 % av resenärerna kom fram i tid (inom 5 min)
 • Majoriteten av resorna är korta. 57 % är upp till 1,5 mil och enbart 3% över 15 mil.

Den nya undersökningen HANBARO, som analyserar handläggningen av färdtjänst och riksfärdtjänst, genomförs månadsvis bland de personer som fått svar på sin ansökan månaden innan. Resultatet visar att majoriteten är nöjda med hur de blivit behandlade.

 • Bland annat framgår att:
 • 84 % nöjda med handläggningen, från ansökan till beslut
 • 89 % är nöjda med bemötandet vid den senaste kontakten
 • 92 % upplever att de fått tillräckligt med information
 • 85 % av ansökningarna behandlas inom fyra veckor
 • 51 % av de tillfrågade upplever handläggningstiden som kort
 • 30 % av besluten går till omprövningar.

Det som uppskattas av resenärerna är bland annat att personalen som handlägger ärendena har ett professionellt bemötande, ett värdigt sätt, lyssnar och ger feedback på synpunkter. Handläggningstiderna upplevs som korta och upplevelsen överlag är positiv.

Resultatet bekräftar den bilden som vi hade, att handläggningen av sjukresor och färdtjänst fungerar som det ska ute i landet. Till och med de personer som fått avslag och går vidare till omprövningar verkar nöjda med hur de bemötts, säger Mattias Andersson.

ANBARO – Barometern för Anropsstyrd trafik - mäter resenärernas upplevda kvalitet på den senaste färdtjänst- eller sjukresan. Kompletteringen HANBARO mäter upplevd kvalitet på handläggningsförfarandet för färdtjänst och riksfärdtjänst. Dessutom mäts nu även flex- och skolskjutsresor, men där har arbetet bara påbörjats och säkra resultat kommer först nästa år. Under 2020 kommer ytterligare organisationer i Sverige att ansluta sig till de olika undersökningarna.

Barometern för Anropsstyrd trafik (ANBARO) är en löpande kvalitetsundersökning av färdtjänst- och sjukresor. Intervjuer genomförs dagligen året runt per telefon dagen efter genomförd resa. Totalt täcker undersökningen närmare 90 procent av landets kommuner och 19 av Sveriges 21 län finns representerade i undersökningen.

Årsrapport Barometer för anropsstyrd trafik 2019

För mer information: Mattias Andersson,  076-526 90 75