2024-02-05

Årsrapport Kollektivtrafikbarometern: Allt fler väljer att växla mellan bil och kollektivtrafik

Andelen resenärer som enbart väljer bilen har minskat i samtliga regioner sedan 2022. Störst förändring har skett i Västra Götalandsregionen, där andelen bilister har minskat med sex procentenheter och ersatts av växlare. Samtidigt ökar kollektivtrafikens marknadsandel för 2023, och 53 procent av svenskarna reser kollektivt varje månad. Det framgår av årets rapport från Svensk Kollektivtrafiks resvane- och attitydundersökning Kollektivtrafikbarometern.

Marknadsandelen ökar
Kollektivtrafikens marknadsandel för 2023 uppgår till 31 procent av resorna med motordrivna fordon, vilket är en ökning med tre procentenheter sedan 2022 och elva procentenheter sedan 2021. Marknadsandelen ligger därmed i stort sett i nivå med resultatet innan pandemin 2019 (32 procent). Region Stockholm har störst ökning, med fem procentenheter.

Bilisterna vanligast men minskande
Den vanligaste resenärstypen under 2023 var bilister (44%), dvs de som reser minst en gång i månaden med bil och någon gång per kvartal eller mer sällan med kollektivtrafiken. Bilisterna är den vanligaste resenärstypen för samtliga regioner förutom de tre storstadsregionerna. Men enligt årsrapporten har andelen bilister minskat i samtliga regioner sedan 2022. Störst förändring har skett i Västra Götalandsregionen, där andelen bilister minskat med sex procentenheter och ersatts av växlare, som fortsatt att öka under året (växlare reser regelbundet med såväl bil som kollektivtrafik). Andelen växlare i hela landet är nu 38%, vilket är en ökning med 4 procentenheter sedan förra året.
– De vanligaste skälen som anges av de resenärer som väljer kollektivtrafiken är att de slipper parkering samt att det är miljövänligt. Kanske de argumenten kan få fler bilister att ändra resebeteende? Den största drivkraften för att få folk att resa oftare med kollektivtrafiken är relevans – möjligheten att kunna använda bolaget för de flesta resor. Kunskapen om hur man kan resa med bolaget samt tidseffektiviteten är också relativt starka drivkrafter för resenärernas val. Priset är däremot inte en avgörande faktor, berättar Mattias Andersson, projektledare på Svensk Kollektivtrafik.

Distansarbetet fortsatt högt
Under pandemin ersattes många kollektivtrafikresor med bilresor men även med hemarbete. I årsrapporten syns tydligt att distansarbetet har kommit för att stanna. Bland yrkesverksamma är det 37 procent som arbetar på distans minst någon dag per vecka. Ytterligare 21 procent uppger att de arbetar på distans någon eller några dagar i månaden eller mindre frekvent. 42 procent svarar att de inte utför sitt arbete på distans, antingen på grund av att de inte kan det, att arbetsplatsen inte tillåter det eller att de själva väljer att inte göra det. Andelen som arbetar på distans minst en dag per vecka har minskat något under det senaste året. Det har i stället blivit lite mer vanligt att arbeta på distans någon eller några dagar i månaden.

Minskad nöjdhet med den senaste resan
Drygt tre av fyra kunder (de som reser med kollektivtrafiken mer än 1 gg/månad) är som helhet nöjda med den senaste resan med det regionala kollektivtrafikbolaget. Högst nöjdhet hittar man i Region Värmland. Region Västmanland och Gotland har ökat mest under 2023. Men nöjdheten har minskat något det senaste året och är tre procentenheter lägre än 2019.
– Resenärerna har sannolikt känt av både branschens besparingspaket och en bristande kvalitet i leveransen. Punktligheten för järnvägstrafiken har sjunkit under året och därmed även förtroendet för kollektivtrafiken. Det kommer krävas åtgärder i både infrastruktur och processer för att komma tillbaka till acceptabla nivåer, konstaterar Mattias Andersson, projektledare på Svensk Kollektivtrafik.

Verktyg för branschmålet
Kollektivtrafikbranschen arbetar gemensamt mot målet att 4 av 10 motoriserade resor ska ske med kollektivtrafik 2030. Resultaten från Kollektivtrafikbarometern används flitigt av Svensk Kollektivtrafiks medlemmar men även av flera kommuner för att följa och förstå resvanor, samt av trafikoperatörer för att följa leveranskvalitet, men också av myndigheter, studenter och forskare. Under året har flera forskningsprojekt använt resultat till sin forskning vilket vi kommer att få se kloka analyser och slutsatser av under de kommande åren.

Ta del av rapporten


Fakta om Kollektivtrafikbarometern
Kollektivtrafikbarometern är en landsomfattande resvane- och attitydundersökning för landets regionala kollektivtrafikmyndigheter som samordnas av branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik. Undersökningen används som ett verktyg att följa ett mätbart och objektivt resultat för kundupplevd kvalitet på sin trafik, både lokalt och regionalt. Undersökningen som startade 2001 sker löpande och med mixad metod (webb- och telefonintervjuer). För 2023 besvarades frågorna av över 120 000 slumpmässigt utvalda respondenter.

Mattias Andersson

Projektledare/utredare

Direkt: 08-452 71 39

Mobil: 076-526 90 75

mattias.andersson@svenskkollektivtrafik.se Maila mig