2024-01-02

Avtalsbilaga för upphandling av personbilar inom serviceresor

Nu finns en avtalsbilaga att användas vid upphandling av personbilar inom serviceresor. Den är framtagen av trafik- och fordonsgruppen inom Svensk Kollektivtrafiks nätverk MERIT.

I dokumentet definieras funktions- och utrustningskrav för personbilar och ska ses som en guide och hjälp vid upphandling av Serviceresor. Med serviceresor avses särskilda persontransporter såsom t.ex. färdtjänst, riksfärdtjänst, sjukresor, skolskjuts och anropsstyrd trafik, t.ex. Närtrafik.

Dokumentet innehåller primärt funktions- och utrustningskrav fordon med karosstypskod AC (kombi), och som en mall för fordonets lämplighet – Helhetsbedömning. Vid bedömning inför godkännande görs en summering av lämpligheten, av den upphandlade organisationen.


Ta del av dokumentet

Kontaktperson: Jonas Johansson, projektledare.