2024-03-25

Så här får vi de olika resenärsgrupperna att välja kollektivtrafiken framför bilen

Ökat utbud, bättre för miljön eller helt enkelt bara kunskap om hållplatsläget? Olika målgrupper reagerar på skilda argument och där finns nyckeln till att få fler att välja att resa med kollektivtrafiken i stället för att ta bilen. Det visar temarapporten från Svensk Kollektivtrafiks resvane- och attitydundersökning Kollektivtrafikbarometern, denna gång med fokus på skillnader i olika resenärsgrupper och deras förutsättningar att öka sitt kollektivtrafikresande.

I årets temarapport har de olika resenärsgrupperna djupanalyserats för att se vad som krävs för att få fler av dem att välja kollektivtrafik istället för att ta bilen och vilka som kan vara lämpliga målgrupper för ökade marknadsföringsinsatser.

Genom resultaten får Svensk Kollektivtrafiks medlemmar en tydligare indikation på de olika målgruppernas behov och hur de kan påverkas. Rapporten visar att växlarna, de som ibland väljer kollektivtrafik, är de som är lättast att påverka så att de ökar sin andel kollektivtrafikresor.

- Vi tittar även noga på Alltid-bilisterna, gruppen som bara tar bilen. De reser mycket frekvent och ett ändrat beteende där skulle få stor effekt både på utsläpp och trängsel på vägarna. Resultaten visar att 46 procent av dem faktiskt har över 100 avgångar från sitt närområde per dag men inte alla av dem känner till det. Kanske det bara är en fråga om att informera dem om möjligheterna? Vi ser också att en majoritet av dem bor villaområden. Här behöver kommunerna ta ett ansvar för framtida bebyggelseprojekt och stötta möjligheterna att bedriva effektiv kollektivtrafik även där människor bor lite mer utspritt, säger Mattias Andersson, projektledare för Kollektivtrafikbarometern.

Ökad samhällssatsning skulle ge effekt
Rapportens analyser visar ett tydligt samband mellan högt kollektivtrafikresande och högt utbud av kollektivtrafik och att det i första hand är utbudet, inte priset på kollektivtrafikbiljetten, som gör att bilisterna håller sig till i bilen. Rapporten visar också att en majoritet i alla resenärsgrupper tycker att samhället borde investera mer i kollektivtrafiken.
- När allmänheten tillfrågades var det hela 83% som tyckte att samhället ska investera mer i kollektivtrafik. Och det skulle ge effekt. De som är mest positiva till detta är de som redan åker kollektivt men enligt vår undersökning skulle ett bättre utbud av kollektivtrafiken även få en majoritet av Alltid-bilisterna att överväga att åka kollektivt, säger Mattias Andersson.

Argument och marknadsföring som påverkar Alltid-bilisterna
• Ett bättre utbud av kollektivtrafik, avgångar som passar, minskade byten mellan olika färdmedel
• Ökad upplevelse av prisvärdhet och tillförlitlighet
• Ökad kännedom om pris, utbud och hållplatser
• Prova på-kampanjer vid tillfällen då de inte är stressade, t ex kring fritidsresorna
• Kampanjer i samband med ändrade arbetsförhållanden eller flytt.

Argument och marknadsföring som påverkar Växlarna (de som växlar mellan bil och kollektivtrafik)
• De slipper parkera bilen
• Miljöargumentet är viktigare för växlare än för de renodlade kollektivtrafikresenärerna
• Prisargumentet. Billigare kollektivtrafik påverkar växlarna mer än höjda drivmedelskostnader
• Bättre utbud, tätare avgångar, kortare restider.

Så här håller vi kvar kollektivtrafikresenärerna
• En trygg och bra produkt
• Upplevelse att komma i tid
• Bättre utbud, tätare avgångar, kortare restider
• Prisvärdhet.

Fakta om Kollektivtrafikbarometern
Kollektivtrafikbarometern är en landsomfattande resvane- och attitydundersökning för landets regionala kollektivtrafikmyndigheter som samordnas av branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik. Undersökningen används som ett verktyg att följa ett mätbart och objektivt resultat för kundupplevd kvalitet på sin trafik, både lokalt och regionalt. Undersökningen som startade 2001 sker löpande och med mixad metod (webb- och telefonintervjuer). För 2023 besvarades frågorna av över 120 000 slumpmässigt utvalda respondenter.

Ta del av rapporten här

Kontaktperson: Mattias Andersson, tel 076-526 90 75.