Remissyttrande: Finansdepartements förslag till Ändrad beskattning av vissa biodrivmedel

Svensk Kollektivtrafik har arbetat för att inblandningen av HVO ska kunna öka och stödjer därför promemorians förslag vad gäller skattebefrielse för inblandning över 15 % av HVO till fullo. Däremot kan Svensk Kollektivtrafik inte stödja förslagen vad gäller FAME/RME.

Angående remissens utformning anser Svensk Kollektivtrafik det högst anmärkningsvärt att varken Svensk Kollektivtrafik, SKL eller Sveriges Bussföretag har getts möjlighet att yttra sig kring denna promemoria, och främst vad avser ändrad beskattning av RME, då förslag i hög grad berör och drabbar busstrafiken. 

Dessutom är det högst remarkabelt med den korta remisstiden, knappt en månad mitt under sommarsemestrarna. Det innebär också att Svensk Kollektivtrafik inte kunnat samråda med sina medlemar innan yttrandet lämnats, vilket inte är tillfredställande.

Läs hela remissvaret