2015-05-13

Remissyttrande angående förslag till ändrade villkor för tillstånd att använda radiosändare i 900 MHz-bandet

Svensk Kollektivtrafik instämmer i att järnvägens kommunikationssystem GSM-R behöver förlängt skydd enligt de villkor som Post- och Telestyrelsen föreslår.

Läs hela remissvaret