2015-10-01

Värdeåterföring kan gynna investeringar i järnväg

Fastighetsägare som gynnas av investeringar i infrastrukturen bör återföra delar av detta värde till samhället. Det föreslår Sverigeförhandlingen i ett delbetänkande och Svensk Kollektivtrafik delar den uppfattningen i sitt yttrande.

Offentliga investeringar i infrastruktur bidrar ofta till att fastigheter ökar i värde. Enligt Sverigeförhandlingens direktiv finns det därför skäl att låta fastighetsägare som gynnas av en offentlig investering återföra delar av detta värde till samhället. Sverigeförhandlingen ska därför föreslå lagändringar om s.k. värdeåterföring. Svensk kollektivtrafik anser att värdeåterföringen bör ske inom ramen för exploateringsavtal, eftersom är att det är rimligt att fastighetsägare återför delar av värdestegringen till samhället som därmed kan satsa på viktiga investeringar.      
Svensk Kollektivtrafik är positiva till nya stambanor för höghastighetståg men ställer sig tveksamma till att värdeåterföring är ett sätt att finansiera projektet. Det finns en risk för att värdestegring till följd av ny höghastighetsbana bara uppstår på ett fåtal platser. 
Ett bra förslag i delbetänkandet är att kommuner ska kunna medfinansiera byggande av väg och järnväg som andra kommuner eller landsting ansvarar för. 
Svensk Kollektivtrafik anser även att författningsförslaget inte beskriver riskerna tillräckligt mycket. Den modell som föreslås innebär att det främst är kommunerna som tar de finansiella riskerna. Utredningen saknar en beskrivning av hur riskfördelning i medfinansieringsavtalen mellan stat och kommun ska se ut när värdeåterföring används.