2017-05-31

Bilpooler är bra – men stör inte kollektivtrafiken

Svensk Kollektivtrafik ställer sig positiv till Miljö- och Energidepartementets förslag om lagstadgade kriterier för bilpoolsfordon som är allmänt tillgängliga att hyra.

Kriterierna ska kunna användas för statliga eller lokala stimulansåtgärder. Under förutsättning att framkomligheten för kollektivtrafiken inte försämras ställer sig Svensk Kollektivtrafik även positiv till att kommuner ska kunna avsätta gatumark som bilpoolsparkering och ha rätt att reservera bilpoolsparkering för specifikt utpekade fordon. Svensk Kollektivtrafik anser också att utredningens beskrivning av bilpoolers effekter på kollektivtrafikresandet borde ha varit mer nyanserad.

Ta del av remissen här