2017-06-01

Branschen behöver hjälp med ERTMS

Det finns stora brister i processen och finansieringen av införandet av styrsystemet ERTMS.

Kostnadsökningen för aktörerna i branschen ser ut att bli mycket kraftig och staten och Trafikverket måste medverka till att införandet blir finansiellt rimligt och att införandetiden inte blir för utdragen. Det är också viktigt att parterna enas om hur kvaliteten i detta utvecklingsarbete ska säkras och mätas, anser Svensk Kollektivtrafiks Järnvägspolitiska strategigrupp i en skrivelse till Trafikverket angående ERTMS årsrapport 2016.

Ta del av skrivelsen här