2017-08-30

Stärk användarnas ställning i delningstjänsterna

Det är viktigt att de nya delningstjänsterna kompletterar, och inte konkurrerar med, kollektivtrafiken eller att länstrafikbolagen integrerar tjänsterna i den övriga kollektivtrafiken. Det anser Svensk Kollektivtrafik i sitt remissvar angående Finansdepartementets utredning om delningstjänster, som t ex bilpooler, samåkning, delning och uthyrning av bilar mellan privatpersoner.

Svensk Kollektivtrafik påpekar också att det är viktigt att användarna, både den som tillhandahåller tjänsten och den som använder tjänsterna, får ett starkt rättsligt skydd. Därför är de positiva till förslaget att Konsumentverket och Konkurrensverket får i uppdrag att följa hur delningsekonomin utvecklas i ett användarperspektiv, och överväga insatser som kan förtydliga användarnas ställning i delningsekonomin. Svensk Kollektivtrafik och medlemmarna vill vara delaktiga i detta arbete. 

Ta del av remissen här