2017-10-12

Mindre statistik ger inte bättre resultat

Svensk Kollektivtrafik har lämnat synpunkter på Trafikanalys förslag om ändringar i statistiken för regional kollektivtrafik. Generellt innebär förslaget en försämring eftersom färre variabler kommer att samlas in.

Dessutom förs fler osäkerhetsfaktorer in i insamlingen genom en missriktad välvilja att förenkla för uppgiftslämnarna. I en bransch med både stor politisk styrning och nyligen ändrade spelregler mellan olika aktörer är det viktigt att kunna följa utvecklingen både på regional och nationell nivå utifrån ett flertal variabler. Svensk Kollektivtrafik och övriga branschorganisationer efterfrågar i sina remissvar även en mer levande dialog med Trafikanalys kring branschens statistikförsörjning.

Ta del av remissvaret.