2017-06-12

Privat finansiering riskerar ökade kostnader

Svensk Kollektivtrafik säger nej till privat finansiering av investeringar i transportinfrastruktur genom OPS om det medför ökade kostnader för RKM, länstrafikbolagen eller kollektivtrafikresenärerna jämfört med sedvanlig anslagsfinansiering. Det framgår av remissvaret till Finansdepartementet angående Finansiering av infrastruktur med privat kapital.

Med OPS (offentlig-privat samverkan) menas ett långsiktigt kontrakt mellan staten och en privat part avseende tillhandahållandet av en infrastrukturtjänst.

Bakgrunden till den negativa inställningen är dels att effektivitetsvinsterna med OPS inte har kunnat beläggas vetenskapligt, dels de tidigare erfarenheterna av OPS-projekt, till exempel pendeltågstrafiken till och från Arlanda. Den höga kostnaden för resenärerna har medfört att kollektivtrafikresandet till Arlanda har blivit lägre än prognostiserat.

Ta del av remissvaret