2019-02-01

Enklare och flexiblare upphandlingsregler och vissa regler om överprövningsmål

Svensk Kollektivtrafik välkomnar Förenklingsutredningens ambition att minska antalet överprövningar.

Utredningen om vissa förenklade upphandlingsregler har lämnat förslag till lagstiftning och Svensk Kollektivtrafik har yttrat sig angående åtgärder för att minska antalet överprövningsmål. 

Sammanfattningsvis anser Svensk Kollektivtrafik att:

• Den föreslagna ansökningsavgiften på 7500 kr är lågt satt, och kommer knappast att ha någon avhållande effekt när det gäller antalet överprövningar av trafikupphandlingar. Avgiften borde istället sättas i relation till det aktuella kontraktsvärdet.

• Det är positivt med förslaget om processkostnadsansvar, vilket kommer att leda till en minskning av antalet överprövade trafikupphandlingar. Det är önskvärt att förslaget kombineras med ett kostnadstak för förlorande part.

• Det är beklagansvärt att det i utredningen inte finns något förslag om att inte tillåta överprövningar gällande anbudsunderlaget efter det att anbud lämnats in. Ett sådant förslag hade med stor sannolikt lett till ett minskat antal ”okynnesöverprövningar”.

• Lika viktigt som att minska antalet överprövningar är att förkorta handläggningstiden för överprövningar. Svensk Kollektivtrafik menar att detta skulle kunna uppnås genom att koncentrera överprövningsmålen till betydligt färre förvaltningsrätter.

• Förslaget om direktupphandling i samband med överprövning (täckningsköp) är bra, men eftersom ordningen endast föreslås gälla under tröskelvärdena kommer den inte att bli aktuell vid överprövning av trafikupphandlingar.

Ta del av remissvaret