2019-11-20

Omfattande lagförslag kring Fjärde järnvägspaketet

Direkttilldelning av tågtrafik, Station Manager och nationell strategi för tågtrafik. Det är några av de punkter som Svensk Kollektivtrafik skriver om i sitt remissvar till Regeringskansliet rörande Fjärde järnvägspaketet med omfattande förslag till ny europisk lagstiftning.

Svaret pekar på fördelar med förslaget att dela upp befintliga rättsakter i ett tekniskt och ett politiskt block, vilket skapar ökad tydlighet för villkoren på järnvägsområdet. Svensk Kollektivtrafik anser även att RKM under exceptionella omständigheter ska kunna bibehålla möjligheter till direkttilldelning av tågtrafik, men här måste staten bör verka för att möjligheten kvarstår även efter december 2023.

I svaret lyfts också vikten av att rollen ”Station Manager” behöver definieras tydligare i Sverige. Kravet har funnits sedan 2009 men alla sittande regeringar har duckat för frågan, vilket leder till suboptimeringar och bristande utveckling av våra stationsmiljöer.

För att den svenska järnvägen ska kunna utnyttjas mer effektivt och rättvist krävs justeringar i nuvarande regler för kapacitetstilldelning och att regeringen tar fram en nationell plan för järnvägen på en strategisk nivå. Nuvarande regelverk missgynnar vardagslivets resande och det behövs en bättre balans mellan villkor och förutsättningar mellan interkontinental, nationell fjärr-, regional- och lokaltågstrafik.

Ta del av remissvaret här