2019-09-27

Kraftiga avgiftssänkningar för branschen – Svensk Kollektivtrafik ändå kritisk

Det är inte rimligt att Transportstyrelsen kan besluta att sänka en avgift för en enskild aktör från 4,5 miljoner kronor till 0,5 miljoner kronor. Det sätter fingret på grundläggande fel i myndighetens taxestruktur som tillfälliga sänkningar inte kan lösa. Tillsynen av lagefterlevnad borde vara skattefinansierad och inte tillåtas ske på löpande räkning utifrån orimliga timtaxor. Det menar Svensk Kollektivtrafik i sitt remissyttrande om Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter.

Transportstyrelsen fattar beslut efter samråd om vilka taxor som ska tillämpas på tillsynsuppdrag varje år, men trots det har de under flera år skapat stora överskott i verksamheten. De föreslår därför sänkningar av avgifterna till nivåer som ligger under verksamhetens faktiska kostnader. I flera av fallen kommer sänkningarna inte till del hos de organisationer och personer som betalat för mycket utan hos helt andra parter, t ex för yrkeskompetensbevis.
Förslaget innehåller också nya avgifter för tillsyn enligt tåg- och busspassagerarförordningarna.

Transportstyrelsen skriver om de stora osäkerheter som den upplever om vem omfattas av tillsynen och hur det ska gå till. Det är därför allvarligt att man även här föreslår tillsyn på timtaxa, där branschen riskerar att få betala för myndighetens osäkerhet och verksamhetsutveckling.


Problematiskt är också att både Transportstyrelsen och Konsumentverket i och med detta kommer att idka tillsyn inom samma frågor och mot samma trafikföretag fast utifrån olika lagrum. Det finns risk att den ena myndigheten sätter krav som är motstridiga mot varandra.

Ta del av remissvaret