2021-09-10

Kritik mot borttagande av skatteundantaget för rena och höginblandade biodrivmedel

Svensk Kollektivtrafik ställer sig starkt negativ till Utfasningsutredningens förslag om att Sveriges skatteundantag för flytande rena och höginblandade biodrivmedel ska tas bort snarast möjligt och att dessa drivmedel ska inkluderas i reduktionsplikten. Med snarast menar utredningen att åtgärden ska utredas och genomföras år 2022.

För kollektivtrafiken kommer utredningens förslag om att ta bort skatteundantaget för HVO och RME att leda till en kostnadsbomb för de regionala kollektivtrafikmyndigheterna. Förslaget kommer öka deras kostnader med 760 miljoner kr per år i ett läge då kollektivtrafiken redan står inför mycket stora ekonomiska utmaningar på grund av de kraftigt minskade biljettintäkterna under coronapandemin. Jämfört med 2019 minskade de regionala kollektivtrafikmyndigheternas biljettintäkter med 7,2 miljarder kr 2020, förluster som i år kommer att uppgå till 7,5 miljarder kr enligt Svensk Kollektivtrafiks senaste prognos.

Ta del av remissvaret