2021-06-28

Ta bort förmånsskatten på kollektivtrafiken

Inför skattelättnad för biljetter till kollektivtrafiken - inte bara för miljöbil och cykel - genom att jämställa förmånsbeskattningen av periodbiljett till kollektivtrafiken med miljöbil som förmånsbil. Det skriver Svensk Kollektivtrafik tillsammans med Västtrafik, Skånetrafiken, Östgötatrafiken, Blekingetrafiken och Kalmar Länstrafik i ett remissvar på Finansdepartementets promemoria om skattelättnader för förmånscyklar med syfte att öka cykelpendlingen.

Skattelättnaden kommer att öka resandet med kollektivtrafiken med 5,5 procent, minska klimatutsläppen med 28 000 ton per år och minska antalet allvarligt skadade i vägtrafiken med 12 personer per år.

Detta kommer inte bara att bidra till regeringens ambition om andelen resande med kollektivtrafik, utan även till andra mål som regeringen och riksdagen beslutat.Det gäller bland annat klimatmålen, nollvisionen, jämställdhetsmålet och målet om att andelen persontransporter med kollektivtrafik, cykel och gång ska vara minst 25 procent år 2025, uttryckt i personkilometer, i riktning mot att på sikt fördubbla andelen för gång-, cykel- och kollektivtrafik.

Ta del av remissvaret