2022-03-16

Automatiserade fordon

Svensk Kollektivtrafik bifaller Transportstyrelsens förslag att komplettera ansökan om tillstånd för att bedriva försök med automatiserade fordon med ett utlåtande från någon som är organisatoriskt oberoende och har kompetens om komplexa och automatiserade system.

Transportstyrelsen ser en tendens mot att automationsgrad och komplexitet ökar i ansökningar om tillstånd för sådan försöksverksamhet. Det kan uppstå svårigheter att bedöma om sökanden har visat att kraven för tillstånd är uppfyllda och därför kan det behövas extern kompetens för att bistå i den bedömningen.

Ta del av remissvaret