2022-01-25

Bra att beakta samhällsintressen – men inte för mycket administration

Svensk Kollektivtrafik ställer sig bakom Finansdepartementets promemoria om samhällsintressen vid offentlig upphandling.

Det är positivt att vissa samhällsintressen föreslås få ytterligare tyngd, med en skyldighet för myndigheterna att beakta exempelvis klimatet, hälsa och sociala och arbetsrättsliga aspekter. Redan idag är särskilt miljö- och klimatbeaktande i fokus när kollektivtrafiken upphandlas. Däremot är det viktigt att riktlinjerna inte blir allt för administrativt betungande.

Ta del av remissvaret