2022-11-18

Bra målstruktur för ökat cyklande – gör likadant med kollektivtrafiken

VTI har tagit fram en välskriven och välbehövlig rapport om målstruktur för att öka cyklandet i Sverige och motsvarande rapport borde kunna tas fram för kollektivtrafik för att få en tydlig och stark nationell målstyrning.

Det är också mycket positivt att målen är satta med formuleringen ”utan att andelen gång- eller kollektivtrafikresande minskar”, eftersom det är viktigt att de tre trafikslagen ökar utan att ta resande från varandra. Det skriver Svensk Kollektivtrafik i sitt remissvar rörande Statens väg- och transportforskningsinstituts (VTI) Utredning av mål om ökad andel cykling i Sverige.

Ta del av remissvaret