2022-07-07

Bristande förslag om upphandlingstillsyn

I Finansdepartementets pm om att skapa en effektivare upphandlingstillsyn föreslås att Konkurrensverket ska ges utökade sanktions-och utredningsmöjligheter vid tillsynen över bland andra lagen om offentlig upphandling.

Bland annat föreslås att Konkurrensverket ska få fatta beslut om upphandlingsskadeavgift i första instans, dvs utan ett ansökningsförfarande till allmän förvaltningsdomstol.

Tillsammans med medlemmar ur nätverket Upnät har Svensk Kollektivtrafik tagit fram ett svar där det framgår att vi är positiva till en väl fungerande och effektiv upphandlingsprocess och därtill hörande tillsyn, där det ska vara lätt att göra rätt både som beställare och leverantör.

Men så som förslaget är utformat har det fokus på repressivitet genom sanktioner och förelägganden gentemot den upphandlande myndigheten. Genomgående saknas också de bakomliggande resonemangen och utredningarna vilket gör det svårt att förstå bakgrunden och därigenom också syftet med förslaget. Svensk Kollektivtrafik avstyrker därför förslaget i sin helhet.

Ta del av remissvaret