2022-06-13

Folkhälsomyndighetens konsekvensutredning

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m. samt myndighetens föreskrifter och allmänna råd om smittskyddsåtgärder mot sjukdomen covid-19 upphörde att gälla den 9 februari 2022.

Folkhälsomyndigheten har i efterhand genomfört en konsekvensutredning med syfte att få synpunkter som kan bidra till ett lärande för myndigheten inför framtiden. Svensk Kollektivtrafik har yttrat sig angående de delar av konsekvensutredningen som berör kollektivtrafik.

Ta del av remissvaret