2022-08-19

Glöm inte att räkna med fusket

Svensk Kollektivtrafik håller med Finansdepartementets förslag i pm:et om utökad skattelättnad för arbetsresor. Däremot finns det brister i promemorians konsekvensanalys.

Det är bra att den övre avståndsgränsen i det nya systemet för skattereduktion för arbetsresor ska höjas från 80 till 120 kilometer och att den s.k. kilometersatsen ska höjas från 50 till 80 öre, det motsvarar en höjning av reseavdraget från 18,50 kr/mil till 25 kr/mil för 90 procent av inkomsttagarna. Det är också positivt med en justering av vilka kommuner som ska ingå i gruppen storstadskommuner. Dessutom föreslås att avdraget för drivmedel vid tjänsteresor med förmånsbil justeras för att bättre motsvara den faktiska kostnaden.

Däremot finns det brister i promemorians konsekvensanalys. Det mycket omfattande och dyra fusket och felen med dagens reseavdrag (56 % av reseavdragen är felaktiga och 44 % beror på fusk och fel) nämns inte med ett ord. Enligt Reseavdragskommittén beräknades deras förslag medföra en ökning av skatteintäkterna med ca 1,3 miljarder kr/år om ingen skulle göra fel eller fuska. 

Ta del av remissvaret