2022-06-01

Inspel: Så här vill branschen fördela biljettstödet

Trafikverket har av regeringen fått i uppdrag att föreslå hur ett ekonomiskt stöd till regionerna ska utformas för att de ska kunna utveckla och samordna sina biljettsystem. I ett inspel till Trafikverket föreslår nu Svensk Kollektivtrafik, Samtrafiken och regionala kollektivtrafikmyndigheter åtgärder med syfte att göra det kommande ansökningsförfarandet så snabbt och effektivt som möjligt.

Regeringen vill göra det lättare att resa kollektivt mellan olika regioner. Den 22 april 2022 fick Trafikverket därför i uppdrag att analysera och föreslå hur ett ekonomiskt stöd till regionerna bör utformas för att utveckla och integrera regionala biljettsystem. Stödet, som är budgeterat till 200 mkr för åren 2022 och 2023, ska kunna lämnas som medfinansiering för kostnader för att utveckla eller anpassa biljettsystem som de regionala kollektivtrafikmyndigheterna ansvarar för.

Trafikverket har samrått med branschen och önskat inspel. Därför har Samtrafiken tillsammans med Trafikförvaltningen Region Stockholm, Skånetrafiken, Västtrafik, Östgötatrafiken, Region Jämtland Härjedalen och Svensk Kollektivtrafik gjort ett gemensamt inspel till Trafikverket med syfte att göra det kommande ansökningsförfarandet så snabbt och effektivt som möjligt och inte minst för att kunna använda stödet till att samordna sina biljettsystem.

Inspelet fokuserar på vad medlen ska användas till, när medlen ska användas samt på olika alternativ för hur medlen kan fördelas. De 21 regionerna har mycket olika förutsättningar för att bedriva sin verksamhet, har olika nivåer på utveckling av sina regionala biljettsystem samt har olika behov för åtgärder för att åstadkomma de nationella ambitionerna.

I inspelet presenteras tre alternativ till hur medlen ska fördelas.
1. Den totala summan delas lika mellan de 21 regionala myndigheterna.
2. Den totala summan delas i förhållande till resandevolym.
3. En kategorisering i tre kategorier RKM, stora, mellan och vanliga.

Sammanfattningsvis önskas följande för att nå bästa effekt:
- att ansökningsprocessen är enkel
- att medlen används till pågående utveckling på regional och nationell nivå
- att medlen får användas kalenderåret efter ansökan
- att fördelningen är förutbestämd och enkel

Dessutom önskar branschen önskar att pengarna ska kunna användas även 2023-2024 eftersom det är så kort tid kvar av 2022.

Ta del av inspelet.