2022-02-14

Positivt regeringsbesked i drivmedelsfrågan

Regeringen har meddelat att de inom kort kommer att lämna in en ansökan till EU-kommissionen om fortsatt statsstödsgodkännande för att skattebefria höginblandade flytande biodrivmedel i 10 år.

- Regeringens beslut att lämna in ansökan stämmer väl överens med Svensk Kollektivtrafiks remissvar som lämnades in den 14 februari. Om ansökan godkänns ger det goda förutsättningar för kollektivtrafiken att bidra till att de regionala och nationella utsläppsmålen för 2030 kan uppnås och att vi kan fortsätta att vara ledande i arbetet för en fossilfri transportsektor, säger Johan Wadman, vd på Svensk Kollektivtrafik.

Beslutet som regeringen presenterade var positivt eftersom de förslag som presenterats i den remitterade promemorian inte alls stämmer överens med kollektivtrafikens behov. Svensk Kollektivtrafik valde i sitt svar att avstyrka förslaget om att befrielsen från energiskatt och koldioxidskatt för flytande, rena och höginblandade biodrivmedel ska slopas och att sådana drivmedel istället ska omfattas av reduktionsplikten.

Ta del av remissvaret