2023-09-30

Lyft RKMs ansvar att utveckla den regionala tågtrafiken

Nuvarande process för kapacitetsfördelning på järnväg är alltför kortsiktig och ineffektiv. Därför behövs ändringar i regelverken som möjliggör stärkt planeringssamverkan mellan RKM, tågoperatörer och Trafikverket. Svensk Kollektivtrafik ser positivt på EU-kommissionens förslag till ny förordning om användning av järnvägens kapacitet och åtgärder för en bättre fungerande järnvägstrafik i Europa.

I remissvaret betonas vikten av att ta hänsyn till RKM:s myndighetsansvar att planera, finansiera och bedriva regional kollektivtrafik. I lagstiftningen bör det tydliggöras att det är RKM:s ansvar att definiera behoven av såväl tågtrafik för regionalt och lokalt resande samt nödvändig kapacitet i järnvägens infrastruktur för denna trafik. Det skulle även bidra till en förbättrad koppling mellan långsiktig planering av trafik och infrastruktur på nationell och regional nivå.

I remissvaret framgår även att Svensk Kollektivtrafik ser positivt på den föreslagna processen för konflikthantering mellan olika trafiksegment, möjligheten att ingå ramavtal om kapacitet upp till 15 år samt möjligheten att överlåta ansvar för kapacitetsfördelning och trafikledning till en oberoende organisation.

Ta del av remissvaret.