2024-02-01

Regeringen glömmer transporterna vid eleffektivisering

Ett välfungerande elsystem är helt avgörande för kollektivtrafiken framöver eftersom den till största del kommer att vara elektrifierad. Därför är det positivt att regeringen lägger förslag om regional energiplanering och elsystem i olika krisnivåer.

Men förslaget saknar dock helt transportperspektivet och vikten av att energieffektivisera befintliga system, skriver Svensk Kollektivtrafik i remissvaret på pm:et Förslag om nya energipolitiska mål. Det finns stora möjligheter att göra transportsystemet mer energieffektivt och transporteffektivt, bland annat genom att öka flytta över resor från personbil till andra färdmedel såsom buss och tåg. Detta måste tas med i översynen av energieffektivitetsmålen.

Ta del av remissvaret