2024-04-04

Snårigt förslag om regelverk för resor med fler färdmedel

Svensk Kollektivtrafik stödjer grundtanken med ett färdmedelsöverbryggande regelverk för passagerarrättigheter som EU föreslår. Men det nya förslaget gör det dessvärre mer otydligt och svårförståeligt, såväl för resenärer som trafikutövare, bland annat finns otydligheter om och när regional- och lokal kollektivtrafik berörs.

Det framgår i remissvaret till Regeringskansliet rörande ”Ny förordning multimodala passagerarrättigheter och förändrad tillsyn”.

Förslaget är i linje med den trafik som våra medlemmar bedriver och motsvarande reglering saknas på EU-nivå. Remissvaret lyfter bland annat upp problematiken med att införa regler som berör 0,7% av resandet men som påverkar hela verksamheten, att resor från alla järnvägsstationer och buss- och hamnterminaler skulle beröras men tex inte resor som startar vid busshållplatser och bryggor. Förslaget är inte heller heltäckande vad gäller förseningar och inställd trafik och att befria vissa trafikföretag från kraven utifrån dess storlek påverkar både konkurrensen mellan företagen och skapar onödiga oklarheter för resenärer. Förslaget avstyrks, tillsammans med det remitterade förslaget att kräva ett antal fastställda kvalitetsnormer som ska redovisas i regelbundna rapporter av varje trafikföretag,

Ta del av remissvaret.