Goda exempel från kollektivtrafiken i Sverige

Vårt projekt startar förstås inte från noll. Varje dag pågår projekt runt om i landet för att förbättra kollektivtrafikens erbjudande, locka fler resenärer, hitta smartare lösningar och locka fler att jobba i branschen. Det finns så många bra idéer och här presenterar vi löpande goda exempel från trafikföretag, regionala kollektivtrafikmyndigheter och branschorganisationer.

varmland

Lärarna inleder arbetsdagen på direktbussen
Nobina på uppdrag av Värmlandstrafik

Vad: 
Årjäng kommun sökte verktyg för att få fler kompetenta medarbetare att stanna kvar som anställda inom Årjängs kommun. Många som slutade uppgav långa pendlingstider som orsak till att man valde att sluta, då många bodde i Karlstad och pendlade till arbetet i Årjängs kommun. 
Resultat: 
Värmlandstrafik beslöt efter dialog med kommunen att köra en direktbuss mellan Årjäng och Karlstad som en pilot. Årjängs kommun såg till att de anställda får använda restiden som arbetstid. Värmlandstrafik anpassade bussturen till arbetstider och körde trafiken med en dubbeldäckare med bord i nedra plan. Det är många lärare som pendlar från Karlstad till Årjäng och trafiken anpassades avseende avgångstider så att resenärerna kommer till skolan strax innan start av lektionerna och kör tillbaka ganska strax efter skolans sista lektioner. Satsningen innebar en kortad restid från 1,37h till 1,15h per enkelresa. Själva linjen förlängdes också till skolorna. 


Rekordmånga sökande till populära vuxenutbildningen i Sundsvall
Nobina

Vad: Allt fler söker sig till yrkesutbildningar på Vuxenutbildningen i Sundsvall,  inte minst bussförare. Tre av fyra går också direkt ut i jobb efter genomförd utbildning. Bland annat hos företaget Nobina som lovar en provanställning till alla som utbildar sig till bussförare.

Hur: För att få sökande till utbildningarna är det bästa resultatet när branscherna själva engagerar sig och går ut och tipsar om var jobben finns.

– Ett bra samarbete har bara vinnare och det tycker jag är tydligt i det här fallet. Det råder stor brist på bussförare i hela landet och här finns ett konkret samarbete som leder till utbildning och riktiga jobb i en växande och hållbar bransch som kollektivtrafiken. Vi hoppas att detta goda exempel sprider sig till fler platser i landet, säger Charlotta Isaksson, affärschef på Nobina i Västernorrland.
Läs mer


 

Undersökning ger ökad kunskap om kollektivtrafiken
Transdev

Vad: Transdev gör en undersökning för att få ökad kunskap om kollektivtrafiken efter pandemin och hur man som trafikföretag kan bidra till att driva på utvecklingen för att den samlade kollektivtrafikbranschen ska nå det gemensamma målet om att 2030 ska 4 av 10 motoriserade resor vara kollektiva.
Resultat: Undersökningen visar att den tydligaste slutsatsen som går att dra är att bilen är den starkaste konkurrenten till kollektivtrafik, oavsett var i landet frågan ställs. Den visar också att de regioner med mest välutbyggd kollektivtrafik också är de med högst andel resenärer är ytterligre bevis för tillgänglighetens avgörande inflytande på resandet. Och att bristande hänsyn och respekt är viktiga aspekter för en enkel, trygg och trevlig kollektivtrafik.
Läs mer

 

 

Påstigning i alla dörrar bidrar till minskad restid i Stockholms innerstad
SL och Keolis

Vad: För att stombusstrafiken i Stockholm ska locka fler resenärer behöver framkomligheten bli bättre och restiden minska. En pilotstudie på linje 4 visar att påstigning i alla dörrar (i stället för enbart genom framdörren) minskar hållplatstiden och därmed den totala restiden.

Resultat: I augusti 2022 startade SL och Keolis ett pilotprojekt på linje 4 som gör det möjligt att kliva på och av genom samtliga dörrar på linjen. Valideringsutrustning installerades i alla dörrar och en kommunikationskampanj genomfördes för att påminna resenärer om att man måste ’blippa’ sin biljett. Våren 2023 gjordes en utvärdering som visar på positiva effekter avseende minskad hållplatstid och restid. Hållplatstiden i vardagens högtrafik minskade med, i genomsnitt, nästan 6 minuter per avgång och utgör numera en femtedel av den totala restiden i stället för som tidigare en tredjedel. Piloten på linje 4 pågår tills vidare under tiden som Trafikförvaltningen (SL) utreder möjligheten att införa påstigning i alla dörrar på fler stombusslinjer. Projektet genomförs som en del av avsiktsförklaringen mellan Region Stockholm och Stockholms stad.
Läs mer


Samverkan för bättre framkomlighet i Södertälje
SL, Nobina och Södertälje kommun

Vad: Södertälje är en stad som växer och inpendlingen är större än utpendlingen. Framtidens kollektivtrafik med infrastruktur och teknik måste gå hand i hand med stadsplaneringen.

Resultat: Samarbete mellan SL, Nobina och kommunen om snabbare restider, bättre infrastruktur och en kraftig resandeökning i kollektivtrafiken för att nå såväl klimat- som stadutvecklingsmål. Redan i första etappen har ett nytt linjenät skapats, med halverade restider, färre byten och arbetspendling till Stockholm som kapat restiderna med över 20 minuter. 
Läs mer


Flexibla nattstopp och trygghetskamera live
Nobina och Skånetrafiken

Vad: Trygghetsfrågorna växer i hela samhället, något som bekräftas i såväl BRÅs rapporter som i undersökningen Fyra av Tio. I Skåne testas sedan en tid tillbaka realtidsuppkopplade kameror i bussen som är kopplade till en trygghetscentral. 

Resultat: Genom samarbete med trygghetsvärdar, väktare och polis kan trygghetscentralen agera proaktivt och bidra både förbyggande och uppföljande. Testet har varit uppskattat av resenärerna och man upplever sig mindre ”ensam” i bussen samtidigt som insatser kan koordineras för att avhjälpa en händelse, innan den eskalerar.

Läs mer
BRT i Malmö

Vad: 2014 startade Sveriges första BRT (Bus Rapid Transfer): Malmöexpressen Linje 5. Genom BRT-systemet har trafiken stor potential att ytterligare kunna effektiviseras med snabbare restider i takt med att infrastrukturen byggs ut och kollektivtrafikens framkomlighet prioriteras. 

Resultat: Sedan trafikstarten har antalet resenärer ombord på MalmöExpressen ökat med cirka 15 procent per år. 2022 startade Malmöexpressen Linje 8 med helt elektrifierade 24-meters bussar och en anpassad infrastruktur för snabbare resor och mer kapacitet. Under kommande år ska ett helt nytt system av BRT-linjer etableras i flera etapper. 
Läs mer 

 

Utbildning för att lära sig
hantera hotfulla situationer

Vad: Personer inom järnvägen är en utsatt yrkesgrupp vad gäller hot och våld i arbetet.
Resultat: Arbetsgivare och fackförbunden har tillsammans med Prevent tagit fram Trygga spår, en kostnadsfri webbutbildning om att hantera hot och våld för anställda inom spårbunden trafik.
Läs mer 

 

 

Nya typer av biljetter
Vad: Många företag och regioner hart tagit fram nya typer av biljetter för att öka kollektivtrafikens attraktivitet.

Läs några exempel:
Vy:s smartpris - Bättre pris ju mer du reser med kollektivtrafiken 
Västtrafiks återbäring - Köp fyra biljetter och få 20 procent tillbaka Skånetrafikens tillsammansrabatt - Två eller flera personer som reser tillsammans får 25 procents rabatt 
Östgötatrafikens lågprisbiljett – res för lägre pris utanför högtrafik, kvällar och helger.

 

 Ökad digitalisering av fordon och trafikledning
Vad: VR har genom att koppla upp sina fordon kunnat bland annat mäta körsätt, resandemönster och positionering.
Resultat: Det ger till exempel möjlighet att styra och optimera körvägar, trafiklösningar och vidareutbilda förare i green driving. En förutsättning för anropsstyrd trafik i glesområden.
Läs mer
Geofencing
Vad: Trafikföretaget VR har applicerat geofencing på sina fordon, som är en teknisk lösning där fordonen får ett digitalt staket och blir begränsade till vissa platser och hastigheter.
Resultat: Ökad säkerhet och trygghet för tunga fordon och bussar vid skolor, köpcentrum eller andra känsliga områden.
Läs mer


Massrekrytering under Järvaveckan
Vad: Under Järvaveckan genomförde MTR 226 intervjuer för olika tjänster, bl a tunneltågsförare, reparatörer, stationsvärdar, svetsare och lokalvårdare. Det fanns stort behov av att anställa och under Järvaveckan nåddes väldigt många med rätt kompetens och intresse av att arbeta med att köra och underhålla tåg.
Resultat: 226 intervjuer genomförda under en helg, och många ledde till anställning. 
Läs mer

Buss utan tidtabell
Vad: I Säffle har Värmlandstrafik och Nobina sedan november 2021 en busslinje med anropsstyrd trafik. Resenärerna bokar in sin resa och blir upphämtade och körda till sin valda destination.
Resultat: I juni 2022 har den anropsstyrda linjen fem gånger fler resenärer än den vanliga kollektivtrafiken.
Läs mer hos Värmlandstrafik och hos Nobina.

 

 

 


Modellavtal och vägledningar som stöd
Vad: Deltagarna i Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik representerar hela branschen – RKM, trafikföretag och SKR. De arbetar gemensamt med att ta fram modellavtal, kravbilagor och vägledningar kring upphandling, infrastruktur och samhällsplanering. 
Resultat: Ökad kunskap och konkret stöd för alla som arbetar med frågor kring att ta fram bra upphandlingsunderlag, skapa finansieringsmöjligheter och analysera konsekvenserna av kollektivtrafiksatsningar.
Läs mer

 

 

Elfärja för pendlare
Vad: En cykelanpassad elfärja, Eloise, som går över Göta älv i Göteborg i Västtrafiks regi.
Resultat: Den nya elfärjan har 25 procent effektivare batteri och en större laddkapacitet än tidigare elfärjor.
Läs mer