2022-01-12

Positivt förslag om reseavdraget

Regeringens förslag om ersätta reseavdraget med en avståndsberoende och färdmedelsneutral skattereduktion, som skickats ut på remiss, kommer att öka kollektivtrafikandelen, höja biljettintäkterna, vidga arbetsmarknadsregionerna, öka rättvisan, reducera klimatutsläppen och minska det mycket omfattande fusket och felen. Svensk Kollektivtrafik har därför i remissvaret ställt sig positiv till förslaget.

I dag beror över 40 procent av kostnaderna för reseavdraget, 2,4 miljarder kronor per år, på fusk och fel, enligt Skatteverket. Förslaget ökar rättvisan i samhället på flera sätt. Med skattereduktion istället för avdrag blir skattelättnaden lika mycket värd för alla. I dag är reseavdraget värt 20 procent mer för höginkomsttagare än för låg- och medelinkomsttagare. Eftersom män i snitt tjänar mer än kvinnor och lönerna är högre i storstadsregionerna ökar förslaget jämställdheten och minskar de regionala skillnaderna. Genom att göra skattereduktionen avståndsbaserad och färdmedelsneutral beskattas alla som arbetspendlar på samma sätt oavsett om de tar bilen, kollektivtrafiken, cykeln eller samåker, samtidigt som kollektivtrafikandelen ökar och klimatutsläppen sjunker. 

Ta del av remissvaret