Järnvägsfrågor

Svensk Kollektivtrafiks medlemmar står för merparten av persontågstrafiken i Sverige och därför engagerar vi oss mycket i frågor som rör järnväg och kollektivtrafik. Vi deltar i en rad grupper och samarbeten för att förbättra och påverka utvecklingen inom järnväg. Svensk Kollektivtrafik är också remissinstans för frågor som rör järnväg.

JBS - Järnvägens aktörer i samarbete

Järnvägsbranschens samarbetsforum (JBS) samlar alla järnvägens olika aktörer inom en och samma grupp. JBS fokuserar på punktlighetssamarbetet i TTT (Tillsammans för Tåg i Tid), Bättre kapacitet, Stärkt Branschsamverkan samt att bidra till en gemensam samverkanskultur inom branschen. JBS arbetar också med en gemensam forskningsagenda och frågor som rör rekrytering.

Många av våra medlemmar deltar aktivt i JBS och Svensk Kollektivtrafik representerar medlemmarna och koordinerar arbetet. Utifrån analyser i Kollektivtrafikbarometern vet vi att resenärens förtroende för kollektivtrafiken till mycket stor del vilar på att resenärerna kan lita på att de kommer fram i tid. Därför deltar Svensk Kollektivtrafik aktivt i styrelserabetet samt i ett flertal grupper med bland annat Västtrafik och Skånetrafiken. 

Samarbeten i branschen
Svensk Kollektivtrafik har en kontinuerlig dialog med Trafikverket, Transportstyrelsen, Näringsdepartementet och Tågföretagen. Dessutom samarbetar vi på en rad arenor tillsammans med våra medlemmar och andra branschorganisationer.

 

Järnvägsnätverket med arbetsgrupper
Många medlemmar är aktiva i vårt Järnvägsnätverk och de arbetsgrupper som hör till nätverket. Exempel på frågor som tas upp i nätverket är upphandling av tåg och verkstäder, översynen av järnvägens organisation, samarbete nationellt och regionalt, affärsmodeller för avtal med operatörerna och intäkts- och prissystem.