Järnvägsfrågor

Svensk Kollektivtrafiks medlemmar står för merparten av persontågstrafiken i Sverige och därför engagerar vi oss mycket i frågor som rör järnväg och kollektivtrafik. Vi deltar i en rad grupper och samarbeten för att förbättra och påverka utvecklingen inom järnväg. Svensk Kollektivtrafik är också remissinstans för frågor som rör järnväg.

Järnvägspolitisk strategigrupp
Svensk Kollektivtrafiks Järnvägspolitiska strategigrupp är tillsatt av styrelsen och består av förtroendevalda från våra aktiva medlemmar. Gruppen arbetar övergripande för att skapa samsyn och driva viktiga järnvägsfrågor politiskt. I gruppen diskuteras bland annat frågor som EU-regleringar, ansvarsfördelning inom branschen, nationell och regional utveckling av järnvägen, både strategiskt och praktiskt. Gruppen följer också branschens satsning på förbättrad punktlighet och minskad försening.

JBS - Järnvägens aktörer i samarbete
Järnvägsbranschens samarbetsforum (JBS) bildades 2016 och samlar alla järnvägens olika aktörer inom en och samma grupp. JBS fokuserar på punktlighetssamarbetet i TTT (Tillsammans för Tåg i Tid), Bättre kapacitet, Stärkt Branschsamverkan samt att bidra till en gemensam samverkanskultur inom branschen. JBS arbetar också med en gemensam forskningsagenda och frågor som rör rekrytering.

Många av våra medlemmar deltar aktivt i JBS och Svensk Kollektivtrafik representerar medlemmarna och koordinerar arbetet. Utifrån analyser i Kollektivtrafikbarometern vet vi att resenärens förtroende för kollektivtrafiken till mycket stor del vilar på att resenärerna kan lita på att de kommer fram i tid. Därför deltar Svensk Kollektivtrafik aktivt i styrelserabetet samt i ett flertal grupper med bland annat Västtrafik och Skånetrafiken. 

Samarbeten i branschen
Svensk Kollektivtrafik har en kontinuerlig dialog med Trafikverket, Transportstyrelsen, Näringsdepartementet och Branschföreningen Tågoperatörerna. Dessutom samarbetar vi på en rad arenor tillsammans med våra medlemmar och andra branschorganisationer, bland annat:

  • Modern Trafikledning
  • Trafikverkets IT-forum
  • Näringsdepartementets branschträffar   
  • Transportstyrelsens branschråd

 

Järnvägsnätverket med arbetsgrupper
Många medlemmar är aktiva i vårt Järnvägsnätverk och de arbetsgrupper som hör till nätverket. Exempel på frågor som tas upp i nätverket är upphandling av tåg och verkstäder, översynen av järnvägens organisation, samarbete nationellt och regionalt, affärsmodeller för avtal med operatörerna och intäkts- och prissystem.