Vår verksamhet

Svensk Kollektivtrafik är branschorganisation för regionala kollektivtrafikmyndigheter (RKM) och länstrafikbolag som erbjuder lokal och regional kollektivtrafik med buss, tåg, spårvagn, tunnelbana och båt i Sverige.

Vi stödjer och företräder våra medlemmar nationellt och internationellt, bidrar till utvecklingen av kollektivtrafiken och arbetar för att stärka varumärket Kollektivtrafik som en självklar del av ett hållbart samhälle.

Vi ger service åt våra medlemmar, dels genom att bevaka och informera om utvecklingen inom branschen och trafikpolitiken och dels genom att stödja medlemmarna operativt i branschfrågor. Genom våra olika nätverk, mötesplatser och gemensamma system kan vi samordna och vidareutveckla samverkan mellan medlemmarna i hela landet. Vi har även ett stort antal associerade medlemmar som är leverantörer, konsulter och intresseorganisationer.

Svensk Kollektivtrafik svarar på remisser, deltar på hearings, är experter i grupper och utredningar och följer branschens utveckling genom statistisk bearbetning och analys. Vi utarbetar också underlag för beslutsprocesser på nationell nivå och bevakar medlemmarnas intressen i EU genom den internationella kollektivtrafikorganisationen UITP.

För att kollektivtrafiken ska kunna utvecklas framåt måste den vara kunskapsbaserad och därför samverkar vi med akademi och näringsliv för att lyfta fram och implementera aktuell forskning. Dessutom kommunicerar vi även löpande om branschfrågor och pågående arbete genom nyhetsbrev, rapporter och seminarier.