2016-04-13

Remissyttrande tillgänglighetskrav för produkter och tjänster

Remissyttrande angående förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning, regler och administrativa åtgärder avseende tillgänglighetskrav för produkter och tjänster

Ta del av yttrandet här.